הפטור לדירת מגורים בפינוי בינוי- חרב פיפיות

3.9.18

נכתב ע"י עו"ד מירי טננבאום

בחוק מיסוי מקרקעין מעניק המחוקק פטור ממס שבח ומס רכישה לדיירים המתקשרים עם יזם בעסקת פינוי בינוי ומקבלים דירה חדשה. בנוסף, נקבע כי אירוע המס ידחה ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד התקיימות התנאים המתלים או העליה על הקרקע (המועד המוקדם).

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין אוגוסט 2018

  ו”ע (מחוזי חי’) 20861-09-16 אאורה השקעות בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חברה א’ התקשרה בהסכם חכירה מול רמ”י והתחייבה לשאת בהוצאות פיתוח. לאחר מכן מכרה חלק מהזכויות לחברה ב’,…

קרא עוד

מסלולים לקבלת אישורי מיסים

מסלול 1 אישור מס רכישה מקדמה - ס' 15(ט) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7161. מסלול 2 מסלול לדירות מגורים פטורות – ס' 16(א)(2א) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7161, מסלול 3 עמידה בתנאים שקבע המנהל – ס' 15(ט)(1)(ב) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7160

קרא עוד

דירה הרוסה או מוזנחת – סיכום פסיקה

דירה הרוסה או מוזנחת – סיכום פסיקה

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין יוני 2018

עדכונים במיסוי מקרקעין יוני 2018 ע”א 2154/17 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ’ רויכמן (9.5.18) חברה רכשה מקרקעין בשנת 1991. המקרקעין נרשמו אצלה כמלאי עסקי. בשנת 2002 נערך הסכם שומה בין…

קרא עוד

מיסוי השכרת נדל”ן בישראל

הכנסה מעסק/יגיעה אישית לעומת הכנסה פסיבית מדוע חשובה ההבחנה בין הכנסה מעסק ובין הכנסה פסיבית? מסלולי המיסוי ליחיד בהשכרת דירה למגורים בישראל פסק הדין בענין "לשם" ו-"בירן" טיוטת חוזר מקצועי סווג הכנסה מהשכרת דירת מגורים

קרא עוד

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח- 2018

רקע ותחולה הגבלות על תשלומים במזומן + סייגים הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם עיצום כספי התייחסות לעסקאות במקרקעין

קרא עוד

החלטת מיסוי בהסכם – קרן תחזוקה הונית בפרויקטים לפינוי בינוי

22.04.18

קבלת דירת תמורה חדשה ולרוב גדולה יותר בפרויקטים של התחדשות עירונית משפרת את איכות חייהם של הדיירים הממשיכים אך גם דורשת מהם תשלומים גבוהים יותר לצורך תחזוקת הבניין החדש, דבר היכול להשפיע על מימוש פרויקטים. המנגנון החוקי כיום מחייב יזם במימון הפרשי עלויות התחזוקה למשך 5 שנים בצורה מצומצמת ובנוגע לדיירים ממשיכים גמלאים בעלי דירה יחידה בלבד. מתוך הבנת הצורך בסיוע רחב יותר במימון הפרשי עלויות התחזוקה כאמצעי נוסף לקידום ומימוש פרויקטים, מקדמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מנגנון וולונטרי המחייב את היזם בהקמת קרן תחזוקה הונית אשר תממן חלק מהפרשי עלויות התחזוקה או את כולן בעבור דיירים ממשיכים בפרויקט. בהחלטת מיסוי חדשה נקבע כי תשלומים אלה של היזם יהוו תשלום "הוצאות כרוכות" כמשמעותן בסעיף 49כב(א) לחוק מיסוי מקרקעין ועל כן יהיו פטורים מחבות במס שבח. החלטה זאת יכולה לעזור בקידום הכדאיות ורצון היזם בפתיחת קרן תחזוקה הונית ובכך קידום ומימוש פרויקטים.

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אפריל 2018

ו”ע (מחוזי ת”א) 68463-12-15 אופק-בובליל בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ת”א (25.3.18) חברה התקשרה בעסקת קומבינציה במסגרתה רכשה זכויות במקרקעין כנגד מתן שירותי בנייה לבעלים. חלק מהזכויות נרכשו על ידי…

קרא עוד

מיסוי קבלנים

שלומי טבח – עו"ד ורו"ח. הצורך בדין ספציפי בנושא קבלנים כללי חשבונאות סעיף 8א – קבלן מבצע סעיף 8א – קבלן בונה סעיף 18(ד)- יחוס הוצאות הנהלה וכלליות ומימון עסקאות קומבינציה הפרשה לירידת ערך מלאי הפרשה לאחריות, תיקונים ובדק שינוי יעוד תכנוני מס נפוצים וסוגיות מעניינות

קרא עוד