עדכונים במיסוי מקרקעין – דצמבר 2018

ו”ע (מחוזי ת”א) 45682-01-17 באור נ’ מדינת ישראל העורר רכש בעסקה אחת 1/4 מהזכויות בבניין מגורים ובו 11 דירות. לאחר מספר חודשים רכש העורר 1/4 נוסף מהזכויות באותו בניין. מנהל…

קרא עוד

חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון

חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון בהתאם לחוק מס ערך מוסף, מע”מ מוטל רק על עסקאות שנערכות בישראל. למרות האמור, החוק מרחיב את תחולתו גם על עסקאות…

קרא עוד

מהי “הפקעה” שתזכה להטבות מס לעניין חוק מיסוי מקרקעין

10.12.18

בחוזי חכירה מול רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") קיימת לעיתים תניה חוזית לפיה קרקע שייעודה שונה, למשל, מחקלאות למגורים, תוחזר לרשות מקרקעי ישראל. למרות שמדובר בתניה חוזית, לעיתים לרמ"י כוח חד-צדדי ליישום התנייה, ללא הסכמת החוכר. בנוסף, קיימים מקרים בהם הסכם החכירה המקורי לא כולל תניה חוזית כאמור, אך הצדדים הגיעו להסכמה על השבת הקרקע וגובה הפיצוי לאחר ניהול משא ומתן. למצבים המתוארים לעיל תוצאות מס שונות בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין.

קרא עוד

זהירות ברכישת מקרקעין בנאמנות

11.11.18

השימוש בנאמן ברכישת מקרקעין עבור נהנה נפוץ בעסקאות רבות והוא מסייע בקידום עסקאות בהן הרוכש מבקש להסתיר זהותו. ואולם, בשנים האחרונות, ניכרת מגמה מצד רשויות המס לצמצום השימוש במוסד הנאמנות. פסק הדין שהתקבל לאחרונה על ידי וועדת הערר בעניין אופק שבתל אביב מקשה על מוסד חשוב זה. וכדלקמן.

קרא עוד

האם ניתן להאריך את המועד להגשת בקשה תיקון שומה

4.11.18

במקרים רבים, במכירה או ברכישה של עסקאות מקרקעין מתברר כי חבות המס מוטעית ויש לתקנה. סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לתקן שומה שאושרה, בתוך 4 שנים מהמועד שנקבעה. סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למנהל להאריך מועד הקבוע בחוק אם מצא כי יש סיבה מספקת להארכה.

קרא עוד

מס רכישה ברכישת תוספת מחסן או חניה דירת מגורים

רשויות המס רעננו לאחרונה הוראה הנוגעת לחיוב במס רכישה בנסיבות בהן תקופה קצרה לאחר רכישת דירת מגורים מקבלן, רכש הרוכש מהקבלן תוספת לדירה בדמות חניה או מחסן (ההוראה המקורית פורסמה…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין -אוקטובר 2018

  ו”ע (מחוזי נצ’) 13776-10-16 קיבוץ מעלה גלבוע נ’ מנהל מסמ”ק טבריה קביעת תקופת חכירה בהסכם כך שיהיה בה כדי למנוע הטלת מס (24 שנים ו-11 חודשים), אינה בגדר תכנון…

קרא עוד

הפטור לדירת מגורים בפינוי בינוי- חרב פיפיות

3.9.18

נכתב ע"י עו"ד מירי טננבאום

בחוק מיסוי מקרקעין מעניק המחוקק פטור ממס שבח ומס רכישה לדיירים המתקשרים עם יזם בעסקת פינוי בינוי ומקבלים דירה חדשה. בנוסף, נקבע כי אירוע המס ידחה ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד התקיימות התנאים המתלים או העליה על הקרקע (המועד המוקדם).

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין אוגוסט 2018

  ו”ע (מחוזי חי’) 20861-09-16 אאורה השקעות בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חברה א’ התקשרה בהסכם חכירה מול רמ”י והתחייבה לשאת בהוצאות פיתוח. לאחר מכן מכרה חלק מהזכויות לחברה ב’,…

קרא עוד

מסלולים לקבלת אישורי מיסים

מסלול 1 אישור מס רכישה מקדמה - ס' 15(ט) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7161. מסלול 2 מסלול לדירות מגורים פטורות – ס' 16(א)(2א) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7161, מסלול 3 עמידה בתנאים שקבע המנהל – ס' 15(ט)(1)(ב) הגשת בקשה ע"ג טופס מס' 7160

קרא עוד