פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בפרויקט התחדשות עירונית

18.07.19

סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק למוכר דירת מגורים שהיא דירתו היחידה פטור ממס שבח, בהתקיימותם של תנאים מסוימים. אחד התנאים לקבלת הפטור הוא שהמוכר הוא בעל הזכות בדירת המגורים הנמכרת במשך 18 חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים, דהיינו, מיום שבנייתה נסתיימה (להלן: "התנאי לפטור"). תכלית מתן הפטור ממס שבח למוכר דירת מגורים יחידה היא סוציאלית, והתנאי לפטור נועד למנוע ממשקיעים לנצל את הפטור מיד עם קבלת טופס 4 למטרות עסקיות.

קרא עוד

שווי מכירה בעסקת קומבינציה-האם המנהל יכול לאחוז בשני קצוות החבל?

30.6.19

עסקת קומבינציה היא עסקה במקרקעין שתמורתה אינה במזומן, אלא בקבלת שירותי בניה ולעיתים תמורות נוספות כגון מע"מ שירותי בניה, מזומן, היטל השבחה, שכ"ד חלופי וכו'.נשאלת השאלה, כיצד יקבע מנהל מיסוי מקרקעין את השווי של העסקה: האם בהתאם לשווי התמורות אותם מקבל המוכר ע"י סכימת שוויים של שירותי הבנייה והתמורות הנוספות ככל שישנן או שמא יבחן את שווייה של העסקה בהתאם לשווי השוק של זכויות הבנייה הנמכרות ליזם.

קרא עוד

מיסוי דירות מגורים

9.6.19

לאחרונה פורסמה הוראה פנימית של החטיבה המקצועית ברשות המיסים, לפיה כאשר נמכרת דירה שהתקבלה אגב פירוק היא אינה זכאית למיסוי מופחת לפי החישוב הליניארי.כמובן שלהחלטה זו יש השפעה גדולה על מיסוי מכירות של דירות מגורים רבות בישראל.

קרא עוד

חזקת התא המשפחתי במיסוי מקרקעין

3.3.19

חוק מיסוי מקרקעין קובע חזקה לפיה לצורך מס שבח ומס רכישה יראו מוכר או רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וכן את ילדיהם הקטינים – כמוכר או רוכש אחד (להלן: "חזקת התא המשפחתי").

קרא עוד

“חמותי אינה קרובת משפחה שלי”

השאלה האם “חם” (אביה של בת הזוג) הנו “קרוב” לעניין מס רכישהנדונה בפס”ד יעקובוביץ’ ע”י ועדת הערר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תקנה 20 לתקנות מס רכישה מעניקה הקלה במס רכישה במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו.…

קרא עוד

חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון

חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון בהתאם לחוק מס ערך מוסף, מע”מ מוטל רק על עסקאות שנערכות בישראל. למרות האמור, החוק מרחיב את תחולתו גם על עסקאות…

קרא עוד

מס רכישה על היטלי פיתוח

30.12.18

במסגרת מכרזים המתפרסמים ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י"), נדרש היזם להציע מחיר עבור הקרקע. לצד זאת, מתחייב היזם לשלם עבור ביצוע עבודות פיתוח במתחם הנרכש. בית המשפט העליון, בשורה של פסקי דין, קבע זה מכבר, כי אין מקום להטיל מס רכישה על סכום היטלי הפיתוח, כל עוד הפיתוח לא נעשה בפועל.

קרא עוד

זהירות ברכישת מקרקעין בנאמנות

11.11.18

השימוש בנאמן ברכישת מקרקעין עבור נהנה נפוץ בעסקאות רבות והוא מסייע בקידום עסקאות בהן הרוכש מבקש להסתיר זהותו. ואולם, בשנים האחרונות, ניכרת מגמה מצד רשויות המס לצמצום השימוש במוסד הנאמנות. פסק הדין שהתקבל לאחרונה על ידי וועדת הערר בעניין אופק שבתל אביב מקשה על מוסד חשוב זה. וכדלקמן.

קרא עוד

האם ניתן להאריך את המועד להגשת בקשה תיקון שומה

4.11.18

במקרים רבים, במכירה או ברכישה של עסקאות מקרקעין מתברר כי חבות המס מוטעית ויש לתקנה. סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לתקן שומה שאושרה, בתוך 4 שנים מהמועד שנקבעה. סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למנהל להאריך מועד הקבוע בחוק אם מצא כי יש סיבה מספקת להארכה.

קרא עוד

הפטור לדירת מגורים בפינוי בינוי- חרב פיפיות

3.9.18

נכתב ע"י עו"ד מירי טננבאום

בחוק מיסוי מקרקעין מעניק המחוקק פטור ממס שבח ומס רכישה לדיירים המתקשרים עם יזם בעסקת פינוי בינוי ומקבלים דירה חדשה. בנוסף, נקבע כי אירוע המס ידחה ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד התקיימות התנאים המתלים או העליה על הקרקע (המועד המוקדם).

קרא עוד