תחולת הפטור החדש בתמ"א 38

7.8.16

לאחרונה תוקן חוק מיסוי מקרקעין שהרחיב באופן משמעותי את הפטור ממס שבח בעסקאות תמ"א 38/2. בתיקון נקבע כי תחולת הפטור החדש הינה מיום פרסום החוק ואילך, והשאלה היא מה קורה עם עסקאות שכבר נחתמו. אנו סבורים כי המשמעות היא שבאותם עסקאות בהן נדחה יום המכירה בהתאם לסעיף 49לב לחוק מיסוי מקרקעין, למועד שבו החלה הבניה או התקיימו התנאים המתלים בהסכם (לפי המוקדם) והמועד טרם הגיע , ניתן יהיה להחיל את הפטור החדש גם על הסכם שנחתם קודם לתיקון. ואולם בעסקאות תמ"א 38 שיום המכירה נקבע כבר ליום חתימת ההסכם. אך במועד פרסום החוק החדש טרם התקיימו התנאים המתלים וכן טרם הוחל במתן שירותי הבניה לדיירי הבניין, אנו ממליצים לנסות ולבקש תיקון השומה שבו יבוקש כי ידחה יום המכירה ובדרך זו לנסות וליהנות מהפטור החדש. ]]>

להמשך קריאה

חידושים במיסוי דירות מגורים

19.6.16

רשות המיסים פרסמה בהוראת ביצוע 2/16 הבהרות לתיקון 85 לחוק. בתיקון נקבע לעניין מס רכישה כי אדם הרוכש דירה חלופית כשבבעלותו דירה קודמת, ישלם מס רכישה בשיעור של דירה יחידה אם ימכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים (במקום 24 חודשים). בהוראת הביצוע הודגש, כי בכל הנוגע לרכישת דירת מגורים מקבלן או קבוצת רכישה, קיימת שתי אפשרויות – או שנה מיום מסירת החזקה בפועל או תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה מהקבלן – לפי המאוחר. בנוסף הובהר כי לעניין מס שבח, החזקה לפיה חלק בדירת ירושה שאינו עולה על מחצית לא יפגע במעמד הדירה העיקרית כדירה יחידה, תחול גם בבחינת מניין הדירות לצורך הפטור במכירת דירת מגורים יחידה בתקופת המעבר שנקבעה לעניין תיקון 76 לחוק, לפיו תנאי לפטור הוא כי למוכר היתה נכון ליום 1.1.2014 דירת מגורים אחת.  ]]>

להמשך קריאה
סגירת תפריט