המחיר הקובע לעניין מע"מ ברכישת מניות באיגוד מקרקעין וניכוי התשומות בגינה

18.09.2016

הגדרת "מכר" לפי חוק מע"מ כוללת גם "פעולה באיגוד מקרקעין" כך במכירת המניות באיגוד כמוה כמכירת המקרקעין עצמם, העולה כדי עסקה החייבת במע"מ בשיעור מלא. כאשר מדובר בממכר המהווה יציר כלאיים ומשקף הן מניות והן נכס מוחשי גם יחד, נשאלת השאלה מה יהא המחיר שממנו ייגזר שיעור המע"מ לחיוב- האם שווי המניות כפי שהוסכם בחוזה שבין הצדדים או לחלופין, ערכם של המקרקעין אשר אותן מניות מייצגות.  לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית במע"מ החלטת מיסוי בהסכם (6326/16), לפיה המחיר הקובע לעניין מע"מ בעסקה חייבת למכירת מניות באיגוד מקרקעין, ייקבע על פי התמורה המוסכמת בין הצדדים וזאת, בהתבסס על פס"ד מוסדן. כמו כן, פורסמה גם עמדתה בנוגע לניכוי התשומות בגין הרכישה על פיה, ככל שהרוכש ישתמש במניות הנרכשות לביצוע עסקאות חייבות בידו - אלה יותרו לו בניכוי. ]]>

להמשך קריאה

כונס נכסים רשאי לחתום בשם החייב על בקשה לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירת החייב הממושכנת לטובת הנושה

10.10.2016

לאחרונה התחדשה שאלת הזכאות של כונס נכסים לבקש בשם החייב את שיעור "המס המוטב" במכירת דירה. נזכיר כי בעניין גבריאל כדורי (רע"א 6012/14) בחן לאחרונה בית המשפט העליון את השאלה, האם כונס נכסים מטעם הבנק רשאי לחתום בשם החייב על בקשה לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שבבעלות החייב אשר ממושכנת לטובת הבנק, וזאת למרות שבשטרי המשכנתא לא הוקנתה לבנק הזכות לעשות שימוש בפטור ממס שבח השייך לחייב באופן אישי. בית המשפט העליון הותיר את פסה"ד המחוזי והשלום על כנם וקבע, כי אומנם הזכות למימוש פטור ממס שבח היא זכות אישית- קניינית ואכן ראוי להגן עליה, אך לא במקרה בו נעשה בה שימוש שלא בתום לב. לדעתנו, ניתן לעשות שימוש בפסק הדין גם לסוגיית המס המוטב. ]]>

להמשך קריאה

תחולת הפטור החדש בתמ"א 38

7.8.16

לאחרונה תוקן חוק מיסוי מקרקעין שהרחיב באופן משמעותי את הפטור ממס שבח בעסקאות תמ"א 38/2. בתיקון נקבע כי תחולת הפטור החדש הינה מיום פרסום החוק ואילך, והשאלה היא מה קורה עם עסקאות שכבר נחתמו. אנו סבורים כי המשמעות היא שבאותם עסקאות בהן נדחה יום המכירה בהתאם לסעיף 49לב לחוק מיסוי מקרקעין, למועד שבו החלה הבניה או התקיימו התנאים המתלים בהסכם (לפי המוקדם) והמועד טרם הגיע , ניתן יהיה להחיל את הפטור החדש גם על הסכם שנחתם קודם לתיקון. ואולם בעסקאות תמ"א 38 שיום המכירה נקבע כבר ליום חתימת ההסכם. אך במועד פרסום החוק החדש טרם התקיימו התנאים המתלים וכן טרם הוחל במתן שירותי הבניה לדיירי הבניין, אנו ממליצים לנסות ולבקש תיקון השומה שבו יבוקש כי ידחה יום המכירה ובדרך זו לנסות וליהנות מהפטור החדש. ]]>

להמשך קריאה

המועד הקובע לעניין התיישנות השגה – השוואה בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודה

7.8.16

מהו המועד הקובע לעניין חלוף תקופת ההתיישנות למתן החלטה בהשגה, והאם יש הבחנה בעניין זה בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה? לעניין הפקודה קבע בית המשפט העליון כי המועד הקובע הוא מועד משלוח ההחלטה לידי הנישום (ר' עניין סמי (ע"א 5654/04) ועניין ינקו וייס (ע"א 805/14)). לעניין החוק נקבע בעבר על ידי ועדות הערר כי המועד הקובע הוא מועד המצאת ההחלטה לידי הנישום (ר' עניין  אליהו (ו"ע 1354/08) ועניין מירון (ו"ע 25331-02-13)). אלא שבעניין אליהו הוגש ערעור (ע"א 3345/13) ובית המשפט העליון קבע, כי המועד הקובע הוא מועד משלוח ההחלטה בהשגה ולא מועד קבלתה בידי הנישום. בכך השווה בית המשפט העליון בין ההלכות הקבועות לעניין מירוץ ההתיישנות בפקודה ובחוק, כך שהמועד הקובע הוא מועד משלוח ההחלטה ולא מועד קבלתה בידי הנישום.]]>

להמשך קריאה

חידושים במיסוי דירות מגורים

19.6.16

רשות המיסים פרסמה בהוראת ביצוע 2/16 הבהרות לתיקון 85 לחוק. בתיקון נקבע לעניין מס רכישה כי אדם הרוכש דירה חלופית כשבבעלותו דירה קודמת, ישלם מס רכישה בשיעור של דירה יחידה אם ימכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים (במקום 24 חודשים). בהוראת הביצוע הודגש, כי בכל הנוגע לרכישת דירת מגורים מקבלן או קבוצת רכישה, קיימת שתי אפשרויות – או שנה מיום מסירת החזקה בפועל או תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה מהקבלן – לפי המאוחר. בנוסף הובהר כי לעניין מס שבח, החזקה לפיה חלק בדירת ירושה שאינו עולה על מחצית לא יפגע במעמד הדירה העיקרית כדירה יחידה, תחול גם בבחינת מניין הדירות לצורך הפטור במכירת דירת מגורים יחידה בתקופת המעבר שנקבעה לעניין תיקון 76 לחוק, לפיו תנאי לפטור הוא כי למוכר היתה נכון ליום 1.1.2014 דירת מגורים אחת.  ]]>

להמשך קריאה
סגירת תפריט