חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון

חיוב במע”מ של חברה זרה המוכרת מקרקעין ביהודה ושומרון בהתאם לחוק מס ערך מוסף, מע”מ מוטל רק על עסקאות שנערכות בישראל. למרות האמור, החוק מרחיב את תחולתו גם על עסקאות…

קרא עוד

מע”מ בביטול עסקה

06.09.2017

ביטול עסקה לאחר הוצאת חשבונית וקיזוז מס התשומות בידי הקונה, מקים חובת השבת מס התשומות שנדרש. זאת, גם במקום בו הכספים כנגדם הוצאה החשבונית לא הושבו בפועל לידי הקונה ונותרו בידי המוכר כפיצוי מוסכם. כך נקבע בע"מ 53150-10-16, שם דובר בחברה שרכשה מקרקעין, העבירה לידי המוכרות מקדמה בסך 20 מיליון ₪, בתוספת מע"מ וביקשה בניכוי את המע"מ כמס תשומות. לימים, העסקה עלתה על שרטון, ובין הצדדים נחתם הסכם לביטול עסקה, במסגרתו הושבו לקונה 7 מיליון ₪, והיתרה נשארה בידי המוכרות כפיצוי מוסכם. בפסיקתו, ביהמ"ש עמד על כך, שהפיצוי ששולם אינו חלק מהתמורה החוזית, אלא פיצוי בגין הפרת ההסכם ולכן, אינו חב במע"מ. בהקשר זה נזכיר, כי לא בכל מקרה עצם ביטול העסקה שולל את החיוב במע"מ, וכי יש לבחון כל פיצוי בהתאם לנסיבותיו.

קרא עוד

הכנסות ממקרקעין בחו”ל – האם חייב במע”מ

בימים אלה פורסם פסק הדין הראל חברה לביטוח (ע"מ 26008-09-13) מפי כבוד השופט מגן אלטוביה. במסגרתו נבחנה שאלת החיוב במס בידי מוסד כספי ישראלי על הכנסות המתקבלות בידו מדיבידנדים ורווחים הנובעים מנדל"ן המצוי בחו"ל, שאינו משויך למגזר הנדל"ן המנוהל על ידו ומסווג כעוסק. בית המשפט קבע כי הכנסות אלה צריכות להיות מיוחסות, וממוסות בהתאם, לאחד משני סיווגיו של המוסד- א. כעוסק המחזיק ישירות בנכסים ואז לא יחול חיוב במע"מ על הכנסות אלה המתקבלות כתמורה למכירת נכסים בחו"ל, היות וכלל לא מתקיימת "עסקה" חייבת לפי הוראות החוק. ולחלופין, ב. לסיווגו כמוסד כספי המפזר כספי השקעותיו בחברות המחלקות לו דיבידנדים, כחלק מתמורה בעבור השקעה פאסיבית. במצב זה תיכנס ההכנסה בגדר ריווח שלגביו יישא המוסד הכספי ב"מס ריווח".

קרא עוד

טבלה מסכמת מע”מ

עוסק במקרקעין או עוסק אחר המוכר "ציוד" בעסק, עסקה חייבת בהתאם לחלופה הראשונה להגדרת "עסקה" בס' 1 לחוק. החבות בתשלום המס ובדיווח תחול על המוכר.

קרא עוד

חוות דעת במע”מ החייבת בדיווח:

תצורת חווה"ד, בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה במישרין או בעקיפין ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון במס (1). ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) יתרון מס (לרבות אחד מאלה: הנחה או הקלה במס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס, הימנעות ממס; החזר מס; דחייה של מועד תשלום המס)

קרא עוד

מע”מ בעסקת קומבינציה

תקציר: הסכם קומבינציה כולל במהותו שתי עסקאות: מכירת חלק מהמקרקעין מהבעלים ליזם ומתן שירותי בנייה לבעלים על ידי היזם. היות ובעסקת זו התמורה לבעלים הינה בשרותי בנייה ולא בכסף, מחירה…

קרא עוד

מע”מ בשיעור אפס על מכירת דירת

מע”מ בשיעור אפס על מכירת דירת מגורים על -ידי קבלנים מבוא   ביום 14.4.14 פירסם משרד האוצר את תזכיר חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע”ד‑2014…

קרא עוד

ניכוי מס התשומות בשל העברת נכסים מרשות מקומית לתאגידי המים והביוב

ביום 31.7.01 נחקק חוק תאגידי מים וביוב, תשס”א‑2001 (להלן: “חוק תאגידי מים וביוב“) אשר קובע ומסדיר את העברת האחריות על מתן שירותי אספקת מים והטיפול בביוב מידי הרשויות המקומיות לידי…

קרא עוד