עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2019

עדכונים במיסוי מקרקעין – יוני 2019 ו”ע (מחוזי נצ’) 26697-08-17 כם-דלר טריידינג בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין נצרת ועדת הערר הכירה ברכישת קרקע בנאמנות עבור נהנה מוסלמי, שנוצרה על מנת…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין יוני 2018

עדכונים במיסוי מקרקעין יוני 2018 ע”א 2154/17 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה נ’ רויכמן (9.5.18) חברה רכשה מקרקעין בשנת 1991. המקרקעין נרשמו אצלה כמלאי עסקי. בשנת 2002 נערך הסכם שומה בין…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אפריל 2018

ו”ע (מחוזי ת”א) 68463-12-15 אופק-בובליל בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ת”א (25.3.18) חברה התקשרה בעסקת קומבינציה במסגרתה רכשה זכויות במקרקעין כנגד מתן שירותי בנייה לבעלים. חלק מהזכויות נרכשו על ידי…

קרא עוד

מיסוי קבלנים

שלומי טבח – עו"ד ורו"ח. הצורך בדין ספציפי בנושא קבלנים כללי חשבונאות סעיף 8א – קבלן מבצע סעיף 8א – קבלן בונה סעיף 18(ד)- יחוס הוצאות הנהלה וכלליות ומימון עסקאות קומבינציה הפרשה לירידת ערך מלאי הפרשה לאחריות, תיקונים ובדק שינוי יעוד תכנוני מס נפוצים וסוגיות מעניינות

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – פברואר 2018

  ע”א 74/15 מנהל מיסוי מקרקעין רחובות נ’ מליסרון (14.12.17) נקבע כי יש לראות בחברות המחזיקות במרכזי קניות כ”איגוד מקרקעין”. רק איגוד שמחזיק בנכסים ממשיים, שאינם נטמעים בזכות במקרקעין עצמה,…

קרא עוד

קיזוז הפסדים

10.12.17

חייבים לקזז מיד כשניתן. עם זאת, סעיף 28(ג) מאפשר שלא לקזז כנגד רווח אינפלציוני חייב, וכן כנגד רווח הון, ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם עליהם אינו עולה על 25%. (2) תיקון לחוק מ-2007 המאפשר קיזוז גם כנגד שכר עבודה בתנאים הבאים: 1. לא היו לנישום הכנסות מעסק או משלח יד. 2. ההפסד ממנו נוצרו ההפסדים - נסגר. 3. לא מדובר בהפסד מחברה משפחתית/בית/שקופה.

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה – אוגוסט 2017

בג”צ 5016/17 ויינברג נ’ רשות המיסים (27.6.17) העותר ביקש לקזז הפסד מהשבח החייב במס במכירת דירה. לטענתו, גם אם הוא אינו רשאי לקזז את ההפסד הוא עדין זכאי לקבל מפקיד…

קרא עוד

עדכונים פסיקה וחקיקה – יוני 2017

אנו מתכבדים להעביר לעיונכם עדכון מקצועי אודות החקיקה, הפסיקה והוראות הביצוע בתחומי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע”מ, אנו מקווים שתמצאו בו עניין ותעשו בו שימוש מועיל.

קרא עוד

טבלה מסכמת מע”מ

עוסק במקרקעין או עוסק אחר המוכר "ציוד" בעסק, עסקה חייבת בהתאם לחלופה הראשונה להגדרת "עסקה" בס' 1 לחוק. החבות בתשלום המס ובדיווח תחול על המוכר.

קרא עוד

תכנון מס, הוצאה שלא הוכרה תותר כהפסד

ישנם מקרים רבים בהם הוצאה אינה מוכרת במס שבח. בעניין פרוצ'נסקי ארנונה ששולמה לא נוכתה מהשבח בעת מכירת הנכס. פסק הדין אסר על ניכוי הוצאות הארנונה בחישוב השבח, למרות שמדובר בהוצאות שלא הוכרו גם לא במס הכנסה, שכן בשנים בהן שולמה הארנונה לא הופקה כל הכנסה מהנכסים בגינם היא שולמה, ולכן לא ניתן היה לנכותה. הפתרון למקרים בהם מצד אחד הוצאה אינה מוכרת כהוצאה שוטפת, ומנגד היא אינה מותרת בניכוי בחישוב השבח החייב במס, הוא לנסות ולבקש מפקיד השומה להכיר בהוצאות אלו כהפסד מהבניין לפי סעיף 28(ח) לפקודה, בו ניתן לעשות שימוש לצורך קיזוז מהשבח. בעניין פרוצ'נסקי רמז בית המשפט על פתרון בכיוון זה באומרו כי את סוגיית ניכוי הוצאות הארנונה מההכנסה והיווצרותו של הפסד בעסקם של העוררים, על העוררים להעלות בפני פקיד השומה.

קרא עוד