מע”מ בשיעור אפס על מכירת דירת

מע”מ בשיעור אפס על מכירת דירת מגורים על -ידי קבלנים מבוא   ביום 14.4.14 פירסם משרד האוצר את תזכיר חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע”ד‑2014…

קרא עוד

ניכוי מס התשומות בשל העברת נכסים מרשות מקומית לתאגידי המים והביוב

ביום 31.7.01 נחקק חוק תאגידי מים וביוב, תשס”א‑2001 (להלן: “חוק תאגידי מים וביוב“) אשר קובע ומסדיר את העברת האחריות על מתן שירותי אספקת מים והטיפול בביוב מידי הרשויות המקומיות לידי…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – פברואר 2015

ו”ע (מחוזי ת”א) 37199-03-10 גוב גיא בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין רחובות (16.12.14) איגוד מקרקעין שבו החזיקו שני בעלי מניות, הקצה מניות לחברת חן והדר, באופן שדילל כמעט לחלוטין את…

קרא עוד

הערות בשולי הפסיקה – גבולותיו של התוכן הכלכלי

בעקבות ו"ע 4006/03 עמוס גולן ואח' נ' מנהל מס שבח אזור חיפה* ועדת ערר בעניינו של עמוס גולן החליטה כי, ההתקשרות להזמנת שירותי בנייה אשר נעשתה על ידי רגבה, מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן: "המושב") מאת חברת בונה הצפון קבלן בניין בעכו בע"מ (להלן: "הקבלן"), מהווה מכירה של זכות במקרקעין, הגם שבאופן פורמלי לא הועברה כל זכות במקרקעין. החלטה זו התקבלה בעקבות שורה ארוכה של פסקי דין (לנג[1], דרעד[2]ו-ש.א.פ.[3]) בהם נקבע על ידי בית המשפט העליון, כי ככל שהתוכן הכלכלי מלמד על העברת זכויות במקרקעין, הרי שהלבוש אותו הלבישו הצדדים את ההסכם אינו מעלה ואינו מוריד.

קרא עוד

יום הרכישה ושווי הרכישה – בפירוק איגוד מקרקעין בראי תיקון 55 לחוק

פירוק של איגוד מקרקעין מהווה לפי צורתו עסקה במקרקעין. בהעברת המקרקעין מאת האיגוד לידי בעלי המניות מועברת "זכות במקרקעין" בדרך של "מכירה" ולפיכך, באופן עקרוני ובהתאם להגדרות המקובלות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), נוצר אירוע מס. ואולם, בשל העיקרון לפיו אין למסות עסקאות רעיוניות (עסקאות הנעדרות תוכן כלכלי, כגון עסקאות בהן האדם סוחר עם עצמו), נמנע המחוקק מהטלת מס על פירוקים של איגודי מקרקעין. בהתאם נקבע בסעיף 71 לחוק, כי בהתקיים תנאים מסויימים (אשר בעיקרם מבקשים לוודא, כי העברת המקרקעין אגב הפירוק הינה העברה הנעדרת תוכן כלכלי) יועברו המקרקעין ללא חבות במס שבח

קרא עוד

ניכוי פחת שלא נדרש משווי הרכישה – האומנם רע הכרחי?

כונס הנכסים של חברת סלון מרכזי למכונות כביסה וטלויזיה בבית אל על בע"מ (להלן: "החברה") מכר את זכויות החברה בחניון שהיה בבעלותה (להלן: "הנכס") במסגרת הליכי הוצאה לפועל בשנת 2001. במסגרת המכירה התחייב הכונס להעניק לקונה נכס נקי מחובות, ועל כן נשא בתשלום מס רכוש שרבץ על הנכס בגין השנים 1996-1999. בשומה העצמית שנערכה על ידו, ביקש הכונס להכיר בהוצאה בגין מס רכוש כהוצאה מוכרת ולהקטין בעזרתה את השבח החייב במס. מנהל מס שבח בשומתו סירב להתיר את ניכוי ההוצאה, וזאת הואיל וניתן היה לנכות, לדעתו, את ההוצאה במסגרת פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

קרא עוד

קיזוז הפסד רטרואקטיבי מול שבח מקרקעין

22/02/2015 – עיתון גלובס סעיף 28 לפקודת מס הכנסה קובע כי הפסד שהיה לאדם בשנת המס מפעילות עסקית ניתן לקיזוז כנגד כל מקור הכנסה, אפשרות קיזוז גורפת שכזו חלה רק…

קרא עוד

הערות בשולי הפסיקה והחקיקה

ברשימה זו נסקור סוגיות שונות העולות ממספר פסקי-דין והוראות חוק שנתקבלו. הנחה על רכישה בתקופה הקובעת ברשימתנו "שני כתובים המכחישים זה את זה - (אימתי) יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם?"[1] עמדנו על הסתירה הקיימת בין פסיקות שניתנו על ידי ועדות הערר השונות בעניין ההנחה במס שבח בתקופה הקובעת (התקופה שהחל מיום ה-7.11.01 ועד ליום 31.12.03) בשני הקשרים: בהקשר של הפקעה - האם יש להעניק את ההנחה גם במקרה של הפקעה, בה ניתן זיכוי של מחצית המס, ובהקשר של מס מכירה - האם יש להעניק את ההנחה גם בהתייחס למס המכירה.

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – פברואר 2015

ו”ע (מחוזי ת”א) 37199-03-10 גוב גיא בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין רחובות (16.12.14) איגוד מקרקעין שבו החזיקו שני בעלי מניות, הקצה מניות לחברת חן והדר, באופן שדילל כמעט לחלוטין את…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – דצמבר 2014

  ע”א 3178/12 שלמי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (17.11.14) בית-המשפט העליון קבע, כי החזקה הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיה רואים בני-זוג כ”מוכר אחד” לצורך הפטור ממס שבח…

קרא עוד