האם איגוד מהווה איגוד מקרקעין?

האם איגוד מהווה איגוד מקרקעין? הלכת גזית גלוב. ההגדרה הבסיסית: "איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין

קרא עוד

מספר מוכרים של דירת יוקרה, זכאים לתקרת פטור נפרדת לכל אחד

12.11.17

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי הפטורים במכירת דירה יחידה ודירת ירושה מוגבלים בתקרה של כ-4.5 מיליון ₪. לעמדת רשויות המס, תקרת הפטור היא לדירה ולא למוכר, כך שאם יש לדירה מספר בעלים, כל אחד זכאי לפטור על חלק יחסי מתקרת הפטור כפי חלקו בדירה. בעניין אריאל אושרה עמדת הרשות בנוגע לדירת ירושה ונקבע, כי כל יורש יהיה זכאי לחלק יחסי מהתקרה. לגבי הסכום שמעל התקרה נקבע, כי עד ליום 31.12.17 תיבחן הזכאות לחישוב המס הליניארי המוטב בהתאם לזכאותו של המוריש (!), כך שגם אם היורשים ניצלו את זכאותם לשני חישובים ליניארים, הם יוכלו לעשות שימוש בשיעור המס הליניארי המוטב, אם המוריש היה זכאי לכך. יצוין, כי באמרת אגב נקבע, כי ביחס לפטור דירה יחידה, תקרת הפטור לחוק היא למוכר ולא לדירה.

קרא עוד

קיזוז הפסדים – חגי גרוס, רו”ח ועו”ד

10.12.17

חייבים לקזז מיד כשניתן. עם זאת, סעיף 28(ג) מאפשר שלא לקזז כנגד רווח אינפלציוני חייב, וכן כנגד רווח הון, ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם עליהם אינו עולה על 25%. (2) תיקון לחוק מ-2007 המאפשר קיזוז גם כנגד שכר עבודה בתנאים הבאים: 1. לא היו לנישום הכנסות מעסק או משלח יד. 2. ההפסד ממנו נוצרו ההפסדים - נסגר. 3. לא מדובר בהפסד מחברה משפחתית/בית/שקופה.

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2017

אנו מתכבדים להעביר לעיונכם עדכון מקצועי אודות החקיקה, הפסיקה והוראות הביצוע בתחומי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ אנו מקווים שתמצאו בו עניין ותעשו בו שימוש מועיל

קרא עוד

מיסוי שינוי ייעוד בקרקע חקלאית

25.12.16

החלטת מנהל מקרקעי ישראל (מס' 1470) הינה החלטה שתוצאתה ביטול הסכמי חכירה קיימים עם חוכרים שונים, בשל שינוי יעוד המקרקעין מחקלאי למגורים ולתעסוקה. כנגד ביטול ההסכמים הקיימים מקבלים החוכרים פיצוי כספי, וכן העמדת תמריץ נוסף, לחפץ בכך, במסגרתו יקבל החוכר זכויות בחלק מהקרקע לפי הייעוד החדש שלה. הסוגיות המיסויות העולות הינן היכן תמוסה ההכנסה החייבת במס האם במס הכנסה או במס שבח . כמו כן, בשל ההיבט הכפוי הקיים ביישום ההחלטה עולה השאלה האם זכאי החוכר לזיכוי בשיעור של 50% כקבוע בסעיף 48ג' (המתייחס להפקעה או לצו רשות מוסמכת). כמו כן יש לבחון את "התמריץ" שמקבל החוכר, האם ניתן לראות בו כ"זכות המלצה" שאינה מהווה אירוע מס כהחלטת בית המשפט העליון בעניין "צינדרוף" או כאופציה הניתנת להסבה ליזם.

קרא עוד

מוקש בשימוש בפטור ל -2 דירות

סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין בנוסחו לאחר תיקון 76, מאפשר לאדם למכור שתי דירות בפטור ממס כנגד רכישת דירה שלישית, בתנאים מסוימים - הדירה הראשונה תימכר בפטור לפי סעיף 49ה והדירה השנייה תימכר בפטור לפי 49ב(2) לחוק (פטור לדירה יחידה). בשני פס"ד שניתנו לאחרונה (אבגי - ו"ע 14339-09-14 וטיקן - ו"ע 51159-04-15) קבעו ועדות הערר כי השימוש בסעיף 49ה בתקופת המעבר שנקבעה בתיקון 76 (1.1.14 – 31.12.17) מוגבל ביותר, כיוון שאדם יכול לעשות שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק, רק אם נכנס לתקופת המעבר כשבבעלותו דירת מגורים אחת. למעשה, ניתן להשתמש בפטור לפי סעיף 49ה בתקופת המעבר רק בנסיבות שבהן נכון ליום 1.1.2014 היתה לנישום דירה מגורים אחת, לאחר מכן הוא רכש דירה שנייה, וכעת הוא מבקש למכור את שתי הדירות ולרכוש דירה חלופית.

קרא עוד

תיקון 85 לחוק

מס רכישה   סעיף בחוק לפני התיקון לאחר התיקון תחולה הערות דירה חלופית 9(ג1ג)(2)(ב) מכירת הדירה הישנה בתוך 24 ח’ ממועד רכישת הדירה החדשה. מכירה הדירה הישנה בתוך 18 ח’…

קרא עוד

הקלה במס שבח במכירת קרקעות המיועדות לבנייה למגורים

הקלה במס שבח במכירת קרקעות  המיועדות לבנייה למגורים מבוא   ביום 18.11.2015 אושרה על ידי הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב…

קרא עוד

עדכון סכומים לפ ה”ב 1/2016

עדכון סכומים לפ ה”ב 1/2016 מס רכישה דירת מגורים יחידה / יום רכישה בין  16.1.16– 15.1.17 עד 1,600,175 0% מעל 1,600,175 ועד 1,898,005 3.5% מעל 1,898,005 ועד 4,896,615 5% מעל…

קרא עוד

האם ניתן לרשת הפסדים צבורים שמקורם במוריש בחישוב מס השבח לפי חוק מיסוי מקרקעין

האם ניתן לרשת הפסדים צבורים שמקורם במוריש בחישוב מס השבח לפי חוק מיסוי מקרקעין הקדמה: בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה בעמ”ה 41641-01-14 שרגא ואח’ נ’ פקיד שומה חולון (מיום 8.11.15)…

קרא עוד