החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח- 2018

רקע ותחולה הגבלות על תשלומים במזומן + סייגים הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם עיצום כספי התייחסות לעסקאות במקרקעין

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אפריל 2018

ו”ע (מחוזי ת”א) 68463-12-15 אופק-בובליל בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ת”א (25.3.18) חברה התקשרה בעסקת קומבינציה במסגרתה רכשה זכויות במקרקעין כנגד מתן שירותי בנייה לבעלים. חלק מהזכויות נרכשו על ידי…

קרא עוד

מיסוי קבלנים

שלומי טבח – עו"ד ורו"ח. הצורך בדין ספציפי בנושא קבלנים כללי חשבונאות סעיף 8א – קבלן מבצע סעיף 8א – קבלן בונה סעיף 18(ד)- יחוס הוצאות הנהלה וכלליות ומימון עסקאות קומבינציה הפרשה לירידת ערך מלאי הפרשה לאחריות, תיקונים ובדק שינוי יעוד תכנוני מס נפוצים וסוגיות מעניינות

קרא עוד

סתירת חזקת התא המשפחתי / הלכת שלמי ויישומה בעניין רפפורט, קיויתי וטויסטר

האם יש הסכם ממון ? האם עומד בתנאים?

קרא עוד

השוואה בין פסה”ד בעניין לשם, בירן ויהל

השוואה בין פסה"ד בעניין לשם, בירן ויהל: אופן קבלת הנכסים, המבחן הכמותי 1) היקף הנכסים/ הפעילות 2) היקף ההכנסות מחוזי, עליון, קיומו של מנגנון לניהול עסק...

קרא עוד

האם איגוד מהווה איגוד מקרקעין?

האם איגוד מהווה איגוד מקרקעין? הלכת גזית גלוב. ההגדרה הבסיסית: "איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין

קרא עוד

קיזוז הפסדים

10.12.17

חייבים לקזז מיד כשניתן. עם זאת, סעיף 28(ג) מאפשר שלא לקזז כנגד רווח אינפלציוני חייב, וכן כנגד רווח הון, ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם עליהם אינו עולה על 25%. (2) תיקון לחוק מ-2007 המאפשר קיזוז גם כנגד שכר עבודה בתנאים הבאים: 1. לא היו לנישום הכנסות מעסק או משלח יד. 2. ההפסד ממנו נוצרו ההפסדים - נסגר. 3. לא מדובר בהפסד מחברה משפחתית/בית/שקופה.

קרא עוד

מספר מוכרים של דירת יוקרה, זכאים לתקרת פטור נפרדת לכל אחד

12.11.17

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי הפטורים במכירת דירה יחידה ודירת ירושה מוגבלים בתקרה של כ-4.5 מיליון ₪. לעמדת רשויות המס, תקרת הפטור היא לדירה ולא למוכר, כך שאם יש לדירה מספר בעלים, כל אחד זכאי לפטור על חלק יחסי מתקרת הפטור כפי חלקו בדירה. בעניין אריאל אושרה עמדת הרשות בנוגע לדירת ירושה ונקבע, כי כל יורש יהיה זכאי לחלק יחסי מהתקרה. לגבי הסכום שמעל התקרה נקבע, כי עד ליום 31.12.17 תיבחן הזכאות לחישוב המס הליניארי המוטב בהתאם לזכאותו של המוריש (!), כך שגם אם היורשים ניצלו את זכאותם לשני חישובים ליניארים, הם יוכלו לעשות שימוש בשיעור המס הליניארי המוטב, אם המוריש היה זכאי לכך. יצוין, כי באמרת אגב נקבע, כי ביחס לפטור דירה יחידה, תקרת הפטור לחוק היא למוכר ולא לדירה.

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2017

אנו מתכבדים להעביר לעיונכם עדכון מקצועי אודות החקיקה, הפסיקה והוראות הביצוע בתחומי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ אנו מקווים שתמצאו בו עניין ותעשו בו שימוש מועיל

קרא עוד

מיסוי שינוי ייעוד בקרקע חקלאית

25.12.16

החלטת מנהל מקרקעי ישראל (מס' 1470) הינה החלטה שתוצאתה ביטול הסכמי חכירה קיימים עם חוכרים שונים, בשל שינוי יעוד המקרקעין מחקלאי למגורים ולתעסוקה. כנגד ביטול ההסכמים הקיימים מקבלים החוכרים פיצוי כספי, וכן העמדת תמריץ נוסף, לחפץ בכך, במסגרתו יקבל החוכר זכויות בחלק מהקרקע לפי הייעוד החדש שלה. הסוגיות המיסויות העולות הינן היכן תמוסה ההכנסה החייבת במס האם במס הכנסה או במס שבח . כמו כן, בשל ההיבט הכפוי הקיים ביישום ההחלטה עולה השאלה האם זכאי החוכר לזיכוי בשיעור של 50% כקבוע בסעיף 48ג' (המתייחס להפקעה או לצו רשות מוסמכת). כמו כן יש לבחון את "התמריץ" שמקבל החוכר, האם ניתן לראות בו כ"זכות המלצה" שאינה מהווה אירוע מס כהחלטת בית המשפט העליון בעניין "צינדרוף" או כאופציה הניתנת להסבה ליזם.

קרא עוד