קיזוז הפסדים – חגי גרוס, רו”ח ועו”ד

10.12.17

חייבים לקזז מיד כשניתן. עם זאת, סעיף 28(ג) מאפשר שלא לקזז כנגד רווח אינפלציוני חייב, וכן כנגד רווח הון, ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם עליהם אינו עולה על 25%. (2) תיקון לחוק מ-2007 המאפשר קיזוז גם כנגד שכר עבודה בתנאים הבאים: 1. לא היו לנישום הכנסות מעסק או משלח יד. 2. ההפסד ממנו נוצרו ההפסדים - נסגר. 3. לא מדובר בהפסד מחברה משפחתית/בית/שקופה.

קרא עוד

עדכוני פסיקה וחקיקה – אוגוסט 2017

בג”צ 5016/17 ויינברג נ’ רשות המיסים (27.6.17) העותר ביקש לקזז הפסד מהשבח החייב במס במכירת דירה. לטענתו, גם אם הוא אינו רשאי לקזז את ההפסד הוא עדין זכאי לקבל מפקיד…

קרא עוד

עדכונים פסיקה וחקיקה – יוני 2017

אנו מתכבדים להעביר לעיונכם עדכון מקצועי אודות החקיקה, הפסיקה והוראות הביצוע בתחומי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע”מ, אנו מקווים שתמצאו בו עניין ותעשו בו שימוש מועיל.

קרא עוד

טבלה מסכמת מע”מ

עוסק במקרקעין או עוסק אחר המוכר "ציוד" בעסק, עסקה חייבת בהתאם לחלופה הראשונה להגדרת "עסקה" בס' 1 לחוק. החבות בתשלום המס ובדיווח תחול על המוכר.

קרא עוד

תכנון מס, הוצאה שלא הוכרה תותר כהפסד

ישנם מקרים רבים בהם הוצאה אינה מוכרת במס שבח. בעניין פרוצ'נסקי ארנונה ששולמה לא נוכתה מהשבח בעת מכירת הנכס. פסק הדין אסר על ניכוי הוצאות הארנונה בחישוב השבח, למרות שמדובר בהוצאות שלא הוכרו גם לא במס הכנסה, שכן בשנים בהן שולמה הארנונה לא הופקה כל הכנסה מהנכסים בגינם היא שולמה, ולכן לא ניתן היה לנכותה. הפתרון למקרים בהם מצד אחד הוצאה אינה מוכרת כהוצאה שוטפת, ומנגד היא אינה מותרת בניכוי בחישוב השבח החייב במס, הוא לנסות ולבקש מפקיד השומה להכיר בהוצאות אלו כהפסד מהבניין לפי סעיף 28(ח) לפקודה, בו ניתן לעשות שימוש לצורך קיזוז מהשבח. בעניין פרוצ'נסקי רמז בית המשפט על פתרון בכיוון זה באומרו כי את סוגיית ניכוי הוצאות הארנונה מההכנסה והיווצרותו של הפסד בעסקם של העוררים, על העוררים להעלות בפני פקיד השומה.

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אפריל 2016

עדכונים במיסוי מקרקעין ו”ע (מחוזי נצ’) 11612-06-14 קיבוץ מעלה גלבוע נ’ מנהל מס שבח מקרקעין טבריה (28.1.16) בעקבות תיקון שומה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין בזמן שמתנהל לגביה הליך ערר,…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אוקטובר 2015

ע”א 703/13 מומב השקעות בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים (3.9.2015) חברה משפחתית אינה יכולה להיחשב כיחיד לצורך קבלת פטור ממס שבח לפי סעיף 6 לחוק הגדלת היצע של דירות…

קרא עוד

עדכונים במיסוי מקרקעין – אוגוסט 2015

ו”ע (מחוזי ת”א) 1827-10-13 נוה-גד בנין ופתוח נ’ מנהל מס שבח מקרקעין ת”א (17.6.2015) נווה גד חתמה בשנת 2012 על תוספת להסכם כהמשך להסכמים מראשית שנות השבעים, בה סוכם כיצד…

קרא עוד

תקרת הפטור ממס שבח- לדירה או למוכר

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע, כי פטור ממס שבח אשר ניתן לדירה יחידה מכוח סעיף 49ב(2) לחוק, ולדירת ירושה  מכוח סעיף 49ב(5) לחוק, מוגבלים בתקרה של 4,496,000 ₪.…

קרא עוד

זהירות במכירת דירה במתנה

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, נקבעו הוראות חדשות ביחס למכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה אצל מוכר במתנה לפי סעיף 62 לחוק. במקרה בו המוכר מעוניין להשתמש במכירת הדירה בפטור…

קרא עוד