הוראת השעה בעניין בנייה למגורים ושאלת הארכת תוקפה לאור פיזור הכנסת

בשנת 2015 נכנסה לתוקף הוראת שעה אשר העניקה הטבות מס במכירת קרקע המיועדת לבנייה למגורים בשנים 2016-2018 (להלן: "הוראת השעה בעניין בנייה למגורים"). תוקפה של הוראת השעה בעניין בנייה למגורים עמד לפוג בסוף חודש דצמבר 2018, אך בעקבות פיזור הכנסת בסמוך לאותו מועד ולאור הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עלתה השאלה, האם תוקפה של הוראת השעה יוארך.

סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע, כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החודשים האמורים".

בהתאם להוראות סעיף זה, תיתכן הארכת תוקף של הוראת השעה עד לתום שלושה חדשים מתחילת כהונתה של הכנסת החדשה שתיבחר, אלא שמאחר שמדובר ב"הוראת שעה" שהמועדים בה נקבעו מראש, לא היה ברור אם סעיף 38 הנ"ל יחול בנסיבות המקרה.

שאלה זו עלתה כאמור עוד בחודש דצמבר 2018 ולאור העובדה שטרם הושבעה כנסת חדשה, ולנוכח הבחירות הקרובות, נותרה שאלה זו בעינה.

יצוין, כי שאלה דומה עלתה גם בסוף שנת 2012 בנוגע להוראת שעה אחרת לפי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להל: "חוק הגדלת ההיצע"), אשר העניקה הטבות מס דומות להטבות המס שמעניקה הוראת השעה הנוכחית. תוקפה של הוראת השעה הקודמת עמד לפוג בסוף שנת 2012, ובשל פיזור הכנסת באותו שלב, עלתה האלה האם יוארך תוקפה של הוראת השעה לפי חוק הגדלת ההיצע. לאחר פניות בעניין למשרד המשפטים פרסמה רשות המיסים ביום 25.12.12 הודעה רשמית בנוגע להארכת תוקפה של הוראת השעה לפי חוק הגדלת ההיצע.

בנוגע להוראת השעה בעניין בנייה למגורים לא פורסמה עד היום הודעה רשמית. על ידי רשות המיסים לפי תוקפה של הוראת השעה הוארך. יחד עם זאת, במדריך שפרסמה רשות המיסים למוכר/רוכש זכויות במקרקעין לשנת 2019 קיימת הערה ולפיה "הוראת השעה הוארכה בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת".

בנוסף, בעקבות פנייה שנעשתה לאחרונה אל מרכז המידע של רשות המיסים בשאלת הארכת תוקפה של הוראת השעה לאור פיזור הכנסת האחרונה, התקבלה תשובה לפיה תוקפה של הוראת השעה אכן הוארך פעם נוספת, וזאת עד לתקופה של שלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת חדשה לאחר הבחירות הקרובות שייערכו בחודש מרץ 2020.

לסיכום, הגם כי לא קיימת הנחיה רשמית שפרסמה רשת המיסים בעניין תוקפה של הוראת השעה, הרי שלאור תשובות שניתנו על ידי הרשות במספר פניות בנושא, נראה כי ניתן להניח שתוקפה של הוראת השעה יוארך עד לתום שלושה חודשים מכינון הכנסת החדשה.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט