חידושים במיסוי דירות מגורים

19.6.16

רשות המיסים פרסמה בהוראת ביצוע 2/16 הבהרות לתיקון 85 לחוק. בתיקון נקבע לעניין מס רכישה כי אדם הרוכש דירה חלופית כשבבעלותו דירה קודמת, ישלם מס רכישה בשיעור של דירה יחידה אם ימכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים (במקום 24 חודשים). בהוראת הביצוע הודגש, כי בכל הנוגע לרכישת דירת מגורים מקבלן או קבוצת רכישה, קיימת שתי אפשרויות – או שנה מיום מסירת החזקה בפועל או תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה מהקבלן – לפי המאוחר. בנוסף הובהר כי לעניין מס שבח, החזקה לפיה חלק בדירת ירושה שאינו עולה על מחצית לא יפגע במעמד הדירה העיקרית כדירה יחידה, תחול גם בבחינת מניין הדירות לצורך הפטור במכירת דירת מגורים יחידה בתקופת המעבר שנקבעה לעניין תיקון 76 לחוק, לפיו תנאי לפטור הוא כי למוכר היתה נכון ליום 1.1.2014 דירת מגורים אחת.

חידושים במיסוי דירות מגורים   לאחרונה פורסם תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין, שמטרתו היתה, בין היתר, לעודד רוכשי דירות חלופיות למכור את דירותיהם הישנות שהיו דירותיהם היחידות עד למועד רכישת הדירה החלופית, וזאת תוך פרק זמן קצר יותר משהיה קבוע עד לתיקון – 18 חודשים במקום 24 חודשים. תיקון זה נקבע כהוראת שעה לתקופה שבין 1.5.2016 ועד 30.4.2021. התיקון כלל גם הקלה ביחס לדירות שהתקבלו בירושה וחלקו של היורש בהן אינו עולה על מחצית, בקבעו כי החלק בדירת ירושה לא יפגע במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה, הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה. רשות המיסים פרסמה ביום 1.6.2016 את הוראת ביצוע 2/16 ובה חזרה על ההוראות שנקבעו במסגרת תיקון 85, תוך מתן מספר דגשים ובהבהרות בנוגע ליישום הוראותיו.   לעניין מס רכישה נקבעו הבהרות כדלקמן: ראשית, לעניין תקופת מכירת הדירה הישנה – התיקון קיצר כאמור את התקופה ל-18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה. בהוראת הביצוע הודגש, כי בכל הנוגע לרכישת דירת מגורים מקבלן או קבוצת רכישה, נותרה על כנה התקופה הקבועה בחוק, דהיינו שנה מיום בו היתה ההחזקה אמורה להימסר לידי הרוכש או תוך שנה מיום מסירת החזקה בפועל אם היה עיכוב במסירה, או תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה מהקבלן – לפי המאוחר. לעניין מנין הדירות בהגדרת דירה יחידה – התיקון קבע כי דירה שהתקבלה בירושה וחלקו של הרוכש בה אינו עולה על מחצית, לא תבוא במניין דירות הרוכש לעניין שיעור מס הרכישה של דירה יחידה, בבואו למכור דירה אחרת שבבעלותו שהיא דירתו היחידה מלבד החלק בדירת הירושה. בהוראת הביצוע הובהר כי הקלה זו באה ללא קשר לזהות המוריש ומניין דירותיו במועד הפטירה. כן הובהר, כי התיקון אינו חל לגבי דירות שלא התקבלו בירושה, לגביהן תמשיך לחול החזקה הקובעת כי רק חלק של עד 1/3 בדירה (כולל), לא ייחשב לדירה נוספת. לעניין מס שבח נקבעו ההבהרות הבאות: לעניין מניין הדירות שבבעלות המוכר לפי סעיף 49ג – כפי שצוין לעיל, התיקון כלל הקלה ביחס לדירות שהתקבלו בירושה וחלקו של היורש בהן אינו עולה על מחצית, גם ביחס למס שבח, בקבעו כי החלק בדירת ירושה לא יפגע במעמדה של הדירה העיקרית כדירה יחידה. בהוראת הביצוע הובהר, כי אם מדובר בדירה שעומדת בתנאי סעיף 49ב(5)(א) ו-(ב), כלומר בתנאים הנוגעים לטיב הקשר בין המוריש למוכר (בן זוגו של המוריש, צאצא של המוריש וכו') ומספר הדירות שהיו למוריש לפני פטירתו, הרי שאין מגבלה על החלק שבבעלות המוכר בדירת הירושה, והיא לא תבוא בכל מקרה במניין הדירות. הבהרה חשובה נוספת בהוראת הביצוע נוגעת למכירה בתקופת המעבר שנקבעה בתיקון 76 לחוק. הוראות המעבר לתיקון 76 קובעות כי אדם לא יוכל עשות שימוש בפטור דירה יחידה בתקופת המעבר (1.1.14 – 31.12.17) כל עוד נכון ליום 1.1.2014 היו בבעלותו יותר משתי דירות מגורים, וזאת גם אם במועד המכירה נותר עם דירת מגורים אחת. בהוראת הביצוע הובהר, כי לצורך השימוש בסעיף 49ב(2) לחוק, הרי שבמכירת דירת מגורים מזכה החל מיום 6.4.16 ועד 31.12.17, דירה שהתקבלה בירושה וחלקו של המוכר בה אינו עולה על מחצית, לא תיחשב לדירה נוספת ולא תמנע מהמוכר שימוש בפטר דירה יחידה.   כן הובהר, כי במקרה של שימוש בחזקה האמורה לצורך מכירה בפטור לפי סעיף 49ב(2), הרי שאת אותו חלק בדירת הירושה לא ניתן יהיה למכור בשלב מאוחר יותר בפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) לחוק. לעניין דירה חלופית – התיקון קבע כי בתקופה שבין 1.5.16 – 30.4.21 ניתן יהיה לעשות שימוש בסעיף 49ב(2) לחוק, גם אם למוכר דירה נוספת אותה רכש כדירה חלופית, אם הוא ימכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים (כך גם לעניין מס רכישה). הובהר והודגש, כי החל מ1.5.21 – בתום תקופת הוראת השעה שנקבעה לעניין מס הרכישה – תקופת ההמתנה תעמוד על 24 חודשים, הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט