כיצד הירידה בשווי הביטקוין יכולה לתרום להיצע הדירות בישראל

מאת: רו"ח איציק רופא


רשות המסים החליטה כי המטבעות הדיגיטליים כגון ביטקוין ואתריום מהווים נכס, ומכירתם חייבת במס רווחי הון. להחלטה זו יתרונות וחסרונות בהיבט המיסויי. כך למשל בתקופה של ירידות בשווי הנכסים הדיגיטליים, יש מי שעשוי להפיק תועלת מעמדת רשות המסים בדמות מגן מס אפשרי, הניתן למימוש כנגד סוגים שונים של רווחי הון, גם כנגד שבח מקרקעין ממכירת מקרקעין.

רשות המסים החליטה כי המטבעות הדיגיטליים כגון ביטקוין ואתריום מהווים נכס, ומכירתם חייבת במס רווחי הון. להחלטה זו יתרונות וחסרונות בהיבט המיסויי. כך למשל בתקופה של ירידות בשווי הנכסים הדיגיטליים, יש מי שעשוי להפיק תועלת מעמדת רשות המסים בדמות מגן מס אפשרי, הניתן למימוש כנגד סוגים שונים של רווחי הון, גם כנגד שבח מקרקעין ממכירת מקרקעין.

בעת מכירה של נכס במחיר הנמוך ממחיר הרכישה, נוצר למשקיע הפסד הון אשר עשוי להיות מוכר כהפסד לצורכי מס. על פי הוראות פקודת מס הכנסה, הפסד הון כאמור מייצר למשקיע "מגן מס" כנגד המס על סוגים שונים של רווחי הון, למשל רווחי הון מניירות ערך או מטבעות דיגיטליים, שבח (רווח) ממכירת מקרקעין או מכירת מניות בחברה פרטית (גם אם שיעור המס בשל המכירה גבוה מ-25%). 

לדוגמה, משקיע שרכש לפני שנים רבות מניה אשר צברה רווחים של 10,000 שקלים, מבקש למכור ולממש את הרווח. ואולם, בעקבות הירידות האחרונות, מניה אחרת שנרכשה לאחרונה איבדה סכום דומה מערכה. אילו ימכור המשקיע את המניה המפסידה, הוא יהיה זכאי למגן מס של 2,500 שקלים כנגד המס על הרווח. הפסד הון אשר מפחית את ההכנסה החייבת השנתית, עשוי גם לחסוך את מס היסף בשיעור של 3% (מס שחל על יחידים שהכנסתם השנתית עולה על כ-650 אלפי שקלים).  

בכדי לממש את הטבת המס כאמור, על המשקיע למכור את המניה, פעולה המתחייבת לצורך ההכרה במגן המס. ואולם יש בה חסרונות וסיכונים שיש להביא בחשבון, כגון תשלום עמלת מכירה לבנק או הסיכון שמחיר המניה יעלה מיד לאחר המכירה. פרקטיקה זו אינה חדשה וידועה בשם Loss Harvesting, תיאוריה הדוגלת במימוש הטבות מס הגלומות בנכסים מפסידים לשם קיזוזם בעת מימוש רווחים שנצברו. פרקטיקה זו מאפשרת למשקיע נזילות נוספת (כתוצאה מהפחתת תשלומי המסים) לצורך ההשקעה הבאה. 

הירידה בשווי המטבעות הדיגיטליים 

עמדת רשות המסים לגבי הכנסות ממכירת ביטקוין, כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר מס הכנסה 5/2018 בנושא "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים')" (להלן: "החוזר"), גורסת כי ככלל, המטבעות הדיגיטליים כגון ביטקוין, אתריום ודומיהם, אינם נחשבים מטבע, למרות שמם, ויש לראותם כ"נכס" בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. 

לפיכך, על פי החוזר, מכירה של מטבע דיגיטלי מהווה מכירת נכס וחייבת במס רווחי הון בהתאם להוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה[1], וככזו שיעור המס החל על רווח הנובע ממכירת המטבע הדיגיטלי יעמוד על 25%. 

עמדת רשות המסים בחוזר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי במקרה של נועם קופל (ע"מ 11503-05-16, נועם קופל נ' פקיד שומה רחובות), כך שהרווח ממכירת המטבע הדיגיטלי התחייב במס רווחי הון, וטענתו של המערער כי מדובר ברווח שהוא פטור ממס ככזה הנובע מעליית ערך של מטבע, נדחתה. 

להשלמת התמונה נציין כי רשות המסים פרסמה לאחרונה ברשימת העמדות החייבות בדיווח את עמדה מספר 91/2021 בנושא המרה של אמצעי תשלום מבוזרים (המכונים "מטבעות וירטואליים") עמדה החייבת בדיווח, לפיה 'מכירת מטבע וירטואלי מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה (רווח הון). אם פעילות מכירת "מטבעות וירטואליים" מגיעה לכדי "עסק", הרי שההכנסות ממכירת "המטבעות הווירטואליים" חייבות במס מכוח חלק ב' לפקודה.'

העמדה החייבת בדיווח מוסיפה וקובעת כי החלפת מטבע אחד באחר (לדוגמה החלפה של ביטקוין באתריום) מהווה מימוש של המטבע שהוחלף על פי שווי של המטבע המחליף. 

עמדת רשות המסים כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר ובעמדות החייבות בדיווח נקבעה בתקופות של גאות בשוק המטבעות הדיגיטליים, ובאופן טבעי העסיקה את ציבור הנישומים בכל הקשור לרווחים שהופקו כתוצאה מהשקעה במטבעות אלו. ואולם, יש להדגיש כי עמדה זו יפה גם לזמן שבו ההשקעה במטבעות דיגיטליים מניבה הפסד. 

לפיכך, הפסד הנגרם ממימוש מטבעות דיגיטליים צפוי להיות מוכר לצורכי מס כהפסד הון. זאת ועוד, כדי להכיר בהפסד אין צורך לבצע המרה של המטבעות הדיגיטליים לכסף מזומן (פיאט), שכן על פי עמדת רשות המסים גם המרה של מטבע דיגיטלי אחד במטבע אחר מהווה אירוע מס.

מימוש של מטבעות דיגיטליים (לרבות המרה של מטבע במטבע) העשוי להניב הפסד הון למשקיע, מהווה מגן מס כנגד רווחי הון, לרבות שבח ממכירת מקרקעין, ובכך מעודד משקיעים לממש נכסי מקרקעין אשר מכירתם ללא מגן המס הייתה חייבת במס שבח. עם זאת, על המשקיע להביא בחשבון גם את החסרונות והסיכונים, דוגמת העמלות הגבוהות הכרוכות בעסקאות במטבעות דיגיטליים. 

רשות המסים איננה מחויבת לתכנון המס

יש לזכור כי פרקטיקה של מימוש הפסדים שכל מטרתה היא ניצול הטבת המס מבלי שיהיה בה היגיון כלכלי, עלולה להיפסל על ידי רשות המסים בטענה למלאכותיות. טענה אפשרית למלאכותיות היא כאשר המשקיע מוכר את המניה המפסידה ורוכש מיד את אותה המניה. באופן דומה, רשות המסים עלולה לפסול מכירה של ביטקוין (או החלפתו) שהיא חלק ממגוון עסקאות העלול להעיד כי תכליתה העיקרית של העסקה היא ניצול הפסדי הון. 

בארצות הברית קיימת הוראה בדין האוסרת קיזוז הפסד שנגרם ממכירת מניה אשר נרכשה מחדש על ידי הנישום בתוך 30 יום. בישראל אין הוראת חוק דומה, אולם פעולה של מכירה ורכישה מחדש עלולה כאמור להיתקל בטענת מלאכותיות. 

נוסף על כך וכפי שהוזכר לעיל, רשות המסים עלולה לראות במשקיעים בתחום המטבעות הדיגיטליים, אשר מבצעים מספר רב של פעולות (רכישה, מכירה והחלפה), בעלי פעילות עסקית, ולחייבם במס שולי (עד 47% בתוספת 3% מס יסף), ואף להגדירם כעוסק לצורכי מע"מ. מאחר שמדובר בתחום הדורש מידה מסוימת של מיומנות וניסיון לצורך ביצוע העסקאות, נוסף על תנודתיות גבוהה וסיכונים רבים, תדירות העסקאות והיקפן עלול להטות את הכף לסיווג הפעולות כהכנסה מעסק, הן לעניין מס הכנסה והן לעניין מע"מ. 

לסיכום, בדומה לאמרת בית המשפט העליון, זכותו, ואף חובתו, של משקיע להביא בחשבון גם את הטבות המס האפשריות, במסגרת בחינת אסטרטגיית ההשקעה שלו. משום כך, תקופה של תנודתיות המניבה הפסדים באפיקי השקעה מסוימים היא התקופה הטובה ביותר לבדוק כיצד ניתן לנצל את הטבות המס המקסימליות באופן חוקי.

הערות הכותב

[1] עם זאת, יש להבהיר כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לסווג את המכירה כחלק מפעילותו העסקית של המוכר, וזאת בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה לגבי סיווג הכנסות מסוימות כהכנסות מעסק.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט