עדכונים במיסוי מקרקעין – אוקטובר 2015

ע"א 703/13 מומב השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים (3.9.2015) חברה משפחתית אינה יכולה להיחשב כיחיד לצורך קבלת פטור ממס שבח לפי סעיף 6 לחוק הגדלת היצע של דירות מגורים, ועל כן אינה זכאית לפטור ממס לפי חוק זה. ע"א 4713/11 זגורי נ' מנהל מס שבח מקרקעין (20.7.2015) שני יתומי צה"ל נישאו זה לזו. במהלך הנישואין רכשו שתי דירות כאשר בכל אחת מהרכישות ניצלו את הפטור החלקי ממס רכישה לפי תקנה 11, לפיה כל זכאי יכול לנצל את הפטור פעמיים בחיים. בית המשפט העליון קבע בדעת רוב, כי בני הזוג אינם יכולים לנצל מכוח נישואיהם את ההטבה ארבע פעמים. את ההטבה ניתן לנצל פעמיים במסגרת התא המשפחתי. ע"מ (מחוזי מרכז) 20435-01-11 אורן נ' פ"ש כפ"ס (23.8.15) שתי קרובות משפחה של המערער שהוא יזם נדל"ן, רכשו דירה בפרויקט בו היה מעורב, ומכרו אותן בפטור לפי סעיף 49ב(1) לחוק. מספר שנים לאחר שנחתם הסכם שומה לגבי הכנסות המערער, פתח פקיד השומה את ההסכם וקבע, כי מכירת הדירות על ידי הקרובות היא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי שיש ליחס למערער. בית המשפט קבע, כי מאחר שמדובר בטענת סיווג מחדש, נטל הבאת הראיות הוא על המערער; כן נקבע, כי בהתאם למבחני הפסיקה, מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, בין היתר, לנוכח היקף העסקאות, אופן המימון שלהן ומומחיותו של המערער בתחום הנדל"ן. ו"ע (מחוזי חי') 18397-11-12 סגל נ ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה (13.8.2015) העוררים מכרו את זכויותיהם בקניון וביקשו לפצל את התמורה בטענה כי חלקה שולם עבור המוניטין של הקניון, שבגינו אין לשלם מס שבח. הערר נדחה מאחר שהצדדים לא התייחסו לקיום מוניטין או מכירתו בהסכמים שערכו ביניהם או בדיווחים לרשויות המס. כמו כן, העוררת לא הביאה ראיות על פעילות המעידה על יצירת מוניטין ואין בכך שהתמורה עולה על שווי השוק כדי ליחסה בהכרח לקיומו של מוניטין. ו"ע (מחוזי חי') 23460-10-14 בט נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1.9.2015) תשלום לעורך דינו של המוכר לכיסוי ההוצאות לרישום הדירה על שם הקונה, מהווה חלק מהתמורה עבור הדירה, וזאת בשל התחייבות המוכר להעביר את הבעלות בדירה על שם הרוכש, ובמיוחד במקרה בו המוכר התחייב מפורשות להשלים את רישום הזכויות על שם הרוכש. ו"ע (מחוזי מרכז) 38590-04-13 בית מתושלח בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (16.8.2015) העוררת טענה כי לשונו של סעיף 47 לחוק יוצרת עיוות מיסויי שכן לפיה יש לנכות פחת מתואם מן השבח, בעוד לאחר ביטול חוק התיאומים, החל משנת 2008, הפחת המנוכה מן ההכנסה אינו מתואם, ופערים אלו יוצרים עיוות מיסויי הפוגע במוכר מקרקעין בהגדלת השבח. טענת העוררת לפיה יש לתקן את לשונו של סעיף 47 באמצעות חקיקה שיפוטית לנוכח פרשנות תכליתית נדחתה.       ו"ע (מחוזי חי') 44567-07-13 מירלון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (12.8.2015) ועדת הערר דנה בפרשנות הסכם שומה הנוגע לפירוק שתי חברות מול פקיד השומה, ודחתה את בקשת העוררים להחיל את ההסכם לצורכי מיסוי מקרקעין גם על פירוק חברה שלישית קשורה, וזאת בהתבסס על לשון ההסכם, כוונת הצדדים לו והיעדרן של ראיות אחרות התומכות בטענת העוררים. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה – 2015

 • מוצע לקבוע כי במכירת דירת מגורים מזכה שנערך לגביה החישוב הליניארי החדש, יהיה המס על הסכום האינפלציוני החייב בשיעור 0%;
 • מוצע לקבוע הוראת שעה ל-3 שנים לגבי מכירת זכות במקרקעין בידי יחיד בתקופה שבין 1.1.16 ל-31.12.18, לפיה במכירה זו יחול מס בשיעור 25% על השבח הריאלי עד 7.11.2001, בתנאים הבאים:
  • יום רכישת הזכות הוא בין 1.4.61 – 6.11.01.
  • מדובר במכירה של זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית המתירה בנייה למגורים של 10 דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים.
   • אם התכנית מתירה בנייה של 1000 דירות או יותר, קיימים תנאים נוספים: המכירה היא לקבלן כהגדרתו בסעיף והקרקע הנמכרת תהווה בידיו מלאי עסקי כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה;
   • אם התכנית מתירה בנייה של פחות מ-1000 דירות, קיימים התנאים הבאים – עד תום התקופה הקובעת הסתיימה בנייה של לפחות 80% מהדירות המותרות לבנייה לפי התכנית החלה במועד סיום הבנייה (קבלת טופס 4 לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה), או של 10 דירות, לפי הגבוה.
   • התקופה הקובעת היא כדלקמן: אם התכנית מתירה בניית פחות מ-25 דירות – 28 חודשים מיום המכירה; אם התכנית מתירה בנייה של 250-25 דירות – 36 חודשים מיום המכירה; אם התכנית מתירה 251 – 999 דירות – 48 חודשים מיום המכירה.
  • הסייגים לתחולת הקלה: מכירה ללא תמורה, העברה לקרוב, עסקה שחל עליה פטור ממס, כולו או חלקו, או שיעור מס מופחת לפי החוק או לפי הפקודה, שינוי ייעוד לפי סעיף 5(ב) לחוק ופעולה באיגוד.
 • תיקון סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין, הוספת סעיף (א1)(1), (2) – מוצע כי רוכש מקרקעין בישובי מיעוטים המבקש לרשום את זכותו, יצטרך להמציא אישור על תשלומי המס בעסקה הנוכחית, אך רישום המקרקעין על שמו לא יותנה בתשלום חובות המס בעסקאות קודמות שנעשו באותה זכות, כך שניתן יהיה לבצע את הרישום אף ללא שניתנו אישורים על תשלום מיסים בשל מכירות קודמות.

      עדכונים במס ערך מוסף צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"א- 2015 המע"מ החל על עסקה ועל יצוא טובין הופחת לשיעור של 17% ויכנס לתוקף החל מיום 1.10.15. הוראות פרשנות 5/2015 – הפחתת שיעור המע"מ ל17% – הנחיות, הבהרות ותשובות לשאלות נפוצות החלת הצו תעשה בהתאם למועד החיוב במס הקבוע בחוק, ועיקריו כדלקמן: (א) במכר טובין– עם מסירתם בפועל לקונה. למעט עוסקים המסויגים בחוק המחויבים עם קבלת התמורה, על הסכום שהתקבל (בסיס מזומן). (ב) במכר מקרקעין– לפי המועד המוקדם מבין השלושה: העמדת הקרקע לקונה / רישום המקרקעין על שם הקונה / תשלום התמורה. (ג) מתן שירות– ככלל, ביום התשלום עבור השירות, למעט שירותים שהוגדרו בחוק, לגביהם חל מועד החיוב עם מתן השירות (בסיס מצטבר). (ד) יבוא טובין מוחשיים – עם שחרורם מהמכס. ייבוא טובין בלתי מוחשיים – לפי המועד המוקדם מבין השלושה: עם רכישת מטבע החוץ לתשלום / העברת מטבע החוץ למוכר / מתן התמורה. עוסק אשר הוציא חשבונית מס (בשיעור מע"מ של 18%) לפני מועד החיוב הקבוע בחוק, רשאי להוציא הודעת זיכוי בגין הפרש המס, בהתאם להוראות ניהול פנקסים. החלטת מיסוי 2625/15 – מכירת נכס בלתי מוחשי שפותח בישראל מע"מ בשיעור אפס יחול על מכירה בידי עוסק של מערכת אלקטרונית שפותחה בישראל לתושבי חוץ, אף אם חלקים מסוימים של המערכת מיוצרים בחו"ל ומועברים במישרין ללקוח הקצה בחו"ל. במקרים מסוג זה יותר לעוסק בגין עסקה זו ניכוי מס התשומות באופן מלא. החלטת מיסוי 8212/15 – הוצאת הודעת זיכוי במקרה של ביטול עסקה חברה העוסקת ביבוא טובין ומכירתם בישראל לקמעונאים תהא זכאית להנפיק הודעת זיכוי בגין החזר כספי או החלפת הטובין ללקוחות למרות שרכשו את הטובין מהקמעונאי. החלטת מיסוי 6385/15 – תיירות מרפא על התמורה בגין אשפוז תייר בבית חולים והשירותים הנוספים הניתנים לו אגב האשפוז, הכלולים בחשבונית שבית החולים מוציא לתייר – יחול מע"מ בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(8) לחוק מע"מ. יחד עם זאת, לדעת רשויות מע"מ, על תמורה בגין שירותים הניתנים לתייר על ידי עוסקים שאינם קשורים לבית החולים ושאינם כלולים בחשבונית שהוציא בית החולים לתייר, יחול מע"מ בשיעור מס מלא גם אם הם ניתנים בפועל בבית החולים והם אגב אשפוז. החלטת מיסוי 7459/15 – עלויות אכיפה וגבייה עוסק המפעיל מערך גביית חובות באמצעות מלכ"ר, לא יחויב במע"מ בגין רכיב הוצאות הגביה.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט