עדכוני פסיקה – אפריל 2022

עדכונים במיסוי מקרקעין

ע"א 6404/19 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' אמרלד בניין ופיתוח בע"מ – עלויות פיתוח שלא בוצעו בפועל לא יצטרפו לשווי העסקה לצורך מס רכישה

בית המשפט העליון קבע, כי בנסיבות בהן רוכש מקרקעין מתחייב לשאת בעלויות עבודות הפיתוח, אך אלו טרם בוצעו בפועל ולא השביחו את המקרקעין – אין לכלול עלויות אלה בשווי המכירה לצורך מס רכישה.

ו"ע (מחוזי מרכז) 2788-02-20 ברדה נ' מס שבח נתניה – המס בהסבת פרויקט של התחדשות עירונית

חברה קבלנית שהתקשרה בעסקת תמ"א 38/1 עם דיירי בניין המחתה את זכויותיה בפרויקט לעוררים. בהסכם ההמחאה סומנה הדירה הספציפית שכל עורר אמור לקבל. העוררים חתמו בנוסף על הסכם שותפות והסכם שיתוף וחלוקה. העוררים טענו, כי הזכות שרכשו בהסכם המחאת הזכויות אינה זכות במקרקעין, מאחר שבמועד החתימה על הסכם ההמחאה טרם ניתן היתר בנייה לפרויקט התמ"א ולכן טרם התקיימו התנאים המתלים ויום המכירה הנדחה עדיין לא הגיע. ועדת הערר קבעה, כי העוררים רכשו זכויות במקרקעין, וכי הם מהווים קבוצת רכישה ולכן הנכס הנרכש הוא דירת מגורים. חשובה במיוחד קביעתה של ועדת הערר, כי בעסקה המותנית בתנאי המתלה שעניינו הוצאת היתר בנייה, תנאי זה עשוי להתקיים עוד לפני הוצאת היתר הבנייה בפועל, וזאת במועד בו היה ברור כי הושלמו כל התנאים להוצאתו וכי בידי מבקש ההיתר לא נותר אלא לבחור את העיתוי בו ישלם את האגרה ויקבל את  ההיתר.

ו"ע (מחוזי ב"ש) 5561-01-20 בנאילוז נ' מנהל מיסוי מקרקעין באר שבע – התנאים לביטול עסקה

העורר רכש דירת מגורים, והתמורה בגינה הופקדה בנאמנות אצל ב"כ הצדדים. ב"כ הצדדים מעל בכספי התמורה ולא העביר אותה לרוכשים, דבר שהביא להפרת התחייבויות הרוכשים להחזרת משכנתה, למכירת הדירה על ידי הבנק בהוצאה לפועל, כך שהעורר נאלץ לפנותה 5 שנים לאחר רכישתה. תביעה שהגיש העורר לביטול העסקה בגין הפרת ההסכם בבית המשפט נדחתה. למרות האמור פנה העורר למיסוי מקרקעין בבקשה לביטול עסקה והחזר מס הרכישה ששילם ובקשתו נדחתה. ועדת הערר דחתה את עמדת העורר וקבעה כי עסקת המכירה לצד ג' אינה יכולה להתפרש כביטול עסקה, שכן המצב לא חזר לקדמותו והדירה לא חזרה לידי המוכרים ולפיכך העורר אינו זכאי להחזר מס רכישה.

ו"ע 62332-08-18 ס.ב. ניהול מקרקעין בע"מ נ' מס שבח תל אביב – מיסוי וסיווג קבוצת רכישה

יציאה של גורם מארגן מהפרויקט אינה מביאה לכך שקבוצת הרוכשים תחדל להיות מסווגת כקבוצת רכישה לצורך קביעת שיעור המס ושווי העסקה, שכן המועד הרלוונטי לבחינה זו הוא יום הרכישה, ואין לאירועים שקרו לאחר מכן השפעה על הסיווג; שווי עסקה לצורך מס רכישה ייקבע לפי שווי של נכס גמור ולא לפי אומדן עלות הקמת צפוי, כפי שטענה העוררת; למרות האמור, נקבע כי יש להחיל על העוררת את הסדר הפשרה אליו הגיע המנהל עם יתר הרוכשים בקבוצת שהגישו השגה, למרות שהעוררת סירבה להצטרף לפשרה.

ו"ע (מחוזי מרכז) 61821-02-20 יהודה נ' מנהל מס שבח נתניה – שלילת הטבת מס רכישה מנכה שרכש דירה ולא עבר לגור בה

על מנת לקבל את הטבת מס הרכישה לנכה לפי תקנה 11 לתקנות מס רכישה, על הרוכש להוכיח כי עמד בתנאי לפיו הדירה נרכשה לשם שיכונו. במקרה זה, בסמוך לאחר רכישת הדירה היא הושכרה ועד מכירתה לא התגורר בה הרוכש. על כן התקבלה עמדת המנהל, אשר תיקן את שומת מס הרכישה וביטל את הפטור החלקי שניתן לעוררים.

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון 99), התשפ"ס-2022

מוצע להאריך את תחולת הוראת השעה הקבועה בסעיף 49לו2 בעניין הטבות המס לפרויקטים של תמ"א 38 בחוק מיסוי מקרקעין, שתוקפה הסתיים ביום 31.12.2021, עד ליום 1.10.2022.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט