עדכוני פסיקה – דצמבר 2021

עדכונים במיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב-2021

בתיקון לחוק מיסוי מקרקעין אושרה העלאת שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה כמפורט להלן: על חלק השווי שעד 5,348,565  ₪ ישולם מס רכישה בשיעור 8% ועל יתרת שווי המכירה מעל סכום זה ישולם מס רכישה בשיעור 10%. תחולת התיקון היא מיום פרסומו ב-28.11.2021.

ו"ע (מחוזי י-ם) 10867-05-18 אלעזר – כפר שיתופי קהילתי דתי בע"מ – אגודה שיתופית אינה זכאית לפטור לפי סעיף 72 לחוק

בהתבסס על פסה"ד בעניין מזור (ע"א 1002/05) נקבע, כי אגודה שיתופית המוכרת זכויות במקרקעין אינה זכאית לפטור ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין, שכן אינה בגדר רשות מקומית. כמו כן נקבע, כי אין לאפשר לאגודה שיתופית ליהנות מפטור זה אף אם היא מקיימת פעילות מוניציפלית.

ו"ע (מחוזי י-ם) 28810-01-20 הביטוח הרפואי לבני הישיבות נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים – קריטריונים לבחינת "סיבה מספקת" להארכת מועד לתיקון שומה

העוררת הגישה בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מכוח סעיף 107 לחוק, בטענה כי היא זכאית לפטור ממס שבח מכוח היותה מוסד ציבורי. ועדת הערר קבעה, כי בנסיבות העניין לא קיימת "סיבה מספקת" להארכת המועד, בין היתר, לנוכח חלוף למעלה מ-7 שנים מקביעת השומה והעובדה כי הבקשה לא הוגשה במועד מסיבות הנעוצות במחדל של העוררת/באי כוחה.

חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

  • תיקון בהגדרת "יחידה אחרת", המוגדרת כיום כיחידה שאינה משמשת למגורים, כך שיובהר כי מדובר ביחידה נפרדת ועצמאית.
  • ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור מקדמי בדבר כוונה להמליץ על מתחם פינוי בינוי גם לאחר החתימה על הסכם הפינוי בינוי, כל עוד הבקשה הוגשה בסמוך לאחר החתימה.
  • הרחבת הפטור מכוח פרק חמישי 4 לחוק כך שיינתן לבעל זכויות המחזיק ביחידת מגורים (או יחידה אחרת) אחת או יותר במתחם.
  • בוטלה ההגבלה על קבלת הפטור במקרה של קבלת מתנה מקרוב ב-24 חודשים שלפני החתימה על הסכם הפינוי בינוי.
  • ניכוי הוצאות במכירת הדירה החלופית שהתקבלה בפרויקט פינוי בינוי – הובהר כי לא ניתן יהיה לנכות בחישוב השבח במכירה את ההוצאות שהוציא היזם לשיפוץ הדירה מהתמורה שקיבל המוכר, שכן המוכר הוא לא זה שנשא בהוצאות אלו. לפני התיקון לא היה לכך אזכור מפורש בחוק.
  • הוראה דומה נקבעה גם ביחס לניכוי הוצאות במכירת דירה חלופית שהתקבלה בפרויקט תמ"א 38/2 וכן במקרה של תמ"א 38/1.
  • נקבע, כי הן ביחס לפרויקט פינוי בינוי והן ביחס לפרויקט תמ"א 38/2, יראו זכות לדירת מגורים חלופית שהתקבלה תמורת יחידת המגורים הנמכרת, כדירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לעניין מס רכישה או כדירת מגורים לעניין מס שבח, למרות שטרם נבנתה.

עדכונים במס הכנסה

ע"א 2079/20 עמותת ועידת המדעים וההשכלה האסלמית נ' פקיד שומה ירושלים 3 – נדרשת זיקה לישראל לצורך קבלת פטור למוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה

המערערת היא עמותה הרשומה ברשם העמותות הישראלי. פעילותה של המערערת במועדים הרלוונטיים היתה בכפר ביר נבאללה, המצוי בשטח C באזור יהודה ושומרון, וכללה ניהול גני ילדים ובתי ספר. בנוסף, המערערת השכירה מספר מבנים בשכונת שועפאט ובית חנינה המצויות באזור ירושלים, לחברה לתועלת הציבור שהפעילה בהם בתי ספר. המערערת טענה כי היא מוסד ציבורי הפועל למען מטרה ציבורית ולכן הכנסתה פטורה ממס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. בית המשפט העליון אימץ את פרשנות המשיב לפיה הפטור לפי סעיף 9(2) מוגבל למוסדות שפועלים למען תושבי ישראל או למען מטרות שמדינת ישראל חפצה בקיומן, דהיינו נדרשת זיקה לישראל. מאחר שבהתאם לקביעתו העובדתית של בית המשפט המחוזי לפעילותה של המערערת לא קיימת זיקה למדינת ישראל, ומאחר שלא נמצא טעם להתערב בקביעה זו, נקבע כי העוררת אינה זכאית לפטור.

עדכונים במס ערך מוסף

ע"מ (מחוזי ב"ש) 45876-03-19 קיבוץ להב נ' מע"מ באר שבע – סיווג פיצויים שהתקבלו בגין סלילת כביש 6 כפיצויי הפקעה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש קיבוץ להב על החלטת מנהל מע"מ לחייב במע"מ פיצויים בסך של כ-24 מיליון ש"ח שקיבל הקיבוץ מחברת כביש חוצה ישראל בגין סלילת כביש 6. בית המשפט דחה את טענת הקיבוץ כי עיקר הפיצוי הוא בגין ירידת ערך המקרקעין (שאינו חייב במע"מ), וקבע, כי מדובר בפיצויי הפקעה בלבד אשר קיבל הקיבוץ בתוספת מע"מ אותו שילם בפועל למנהל כדין (הערעור הוגש לאחר שהקיבוץ ביקש לבטל את החשבוניות שהוצאו על ידו). כמו כן, נקבע כי הקיבוץ מנוע מלתקן את הדיווחים למנהל מע"מ, ומושתק מלטעון טענות עובדתיות ומשפטיות סותרות המקנות לו הטבות מס, מקום שמסר דיווחים סותרים לפקיד השומה ולמיסוי מקרקעין.

ע"מ (מחוזי ת"א) 59664-06-19 נחמני אחד העם בע"מ נ' מנהל מע"מ תל אביב 1 – סיווג עסקאות של מכירת דירות

המערערת רכשה חמש דירות ושני מחסנים בבניין בת"א. לאחר שלושה חודשים מכרה המערערת שלוש דירות כמעט ללא רווח. את שתי הדירות האחרונות מכרה לאחר שלוש שנים ברווח ניכר של כ-13 מיליון ש"ח. בנסיבות העניין קבע המנהל, כי המערערת מנהלת פעילות העולה כדי "עסק" בהתאם למבחנים המקובלים בפסיקה, ומשכך הוציא למערערת שומת עסקאות, אשר לגבי יחידות המגורים נקבעת לפי סעיף 5(ב) לחוק על ההפרש שבגין מחיר הרכישה למחיר המכירה. בית המשפט מחד, קיבל את טענות המערערת לגבי מכירת שלוש הדירות הראשונות, מאחר שנסיבות המכירה שלהן – בסמוך למועד רכישתן ובריווח מזערי – אינן מצביעות על קיומה של פעילות עסקית בנדל"ן. מאידך, בית המשפט דחה את טענות המערערת לגבי מכירת שתי הדירות האחרונות, שלגביהן נסיבות המכירה היו שונות – הדירות לא הושכרו והן נמכרו על מנת להשיא רווחים כמקובל בעסק לסחר בנדל"ן,  ובעיקר מאחר שהקשיים התזרימיים הדחופים, אשר הובילו למימוש המהיר של הדירות הראשונות, כבר נפתרו.

ע"מ (מחוזי מרכז) 40586-06-21 תנע אופטימלי בע"מ נ' מע"מ נתניה – ביטול רישום כעוסק

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה של מנהל מע"מ לפי סעיף 64(ג) לחוק מע"מ, להותיר על כנה את ההחלטה בדבר ביטול רישום כעוסק עד למתן החלטה אחרת. המערערת היא חברה פרטית בתחום מכירת דלק שנרשמה כעוסק בשנת 2019. בשנת 2021 גדל מחזור מכירותיה באופן חריג, שעורר את חשדו של המנהל. מסמכים שונים שביקש המנהל מהמערערת לא סופקו. בעקבות כך, החליט המנהל על ביטול רישומה של המערערת כעוסק, וכנגד החלטה זו הוגש הערעור. בית המשפט קיבל את הבקשה, וקבע כי סיכויי הערעור נוטים לטובת המנהל וכך גם מאזן הנוחות.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט