עדכוני פסיקה- יוני 2021

עדכונים במיסוי מקרקעין

ע"א 1886/19, ע"א 4298/18 מנהל מיסוי מקרקעין נ' רוזנבוים ובלנק – ניתן לסתור את חזקת התא המשפחתי גם במקרה של מגורים משותפים

בית המשפט העליון קבע ברוב דעות, כי על מנת לסתור את חזקת התא המשפחתי נדרש קיומו של הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית ביחס לנכס הרלוונטי וכן הוכחת הפרדה רכושית בפועל. מבחינת היקפה של ההפרדה הרכושית – הדגש הוא על ההפרדה הקניינית, כך שניתן לסתור את חזקת התא המשפחתי גם אם בני הזוג גרים יחד בנכס ובן הזוג שהנכס אינו שייך לו קניינית אינו משלם תמורה בעד מגוריו לבן הזוג השני, וזאת, גם במקרה של ניהול משק בית משותף (אי הפרדה בין הכנסות והוצאות).

ע"א 4900/19 ב.ס.ט בנייה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת – זכות לפיצויים אינה מוציאה איגוד מגדר איגוד מקרקעין

זכות לפיצויי הפקעה וזכות לפיצויים בגין ירידת ערך שיש לאיגוד, אינן מוציאות אותו מגדר איגוד מקרקעין, כאשר הוא מחזיק בנכסי מקרקעין נוספים פרט לזכויות אלה.

ו"ע (מחוזי חי') 25437-10-19 יעקובוביץ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה – לא ניתן להאריך את המועד למכירת דירה ישנה לצורך הטבת מס רכישה ברכישת דירה חלופית

לא ניתן לדחות את יום המכירה ליום קיום התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המכר, ואין לחרוג בעניין זה מהלכת אלדר שרון; הסמכות להאריך מועד לפי סעיף 107 לחוק נוגעת רק לפעולות חובה ורשות מצד הנישום כלפי משרד מיסוי מקרקעין, שכנגדן קיימת חובה של מנהל מיסוי מקרקעין להפעיל סמכויות המוקנות לו בחוק, כגון הוצאת שומה, בדיקת זכאות לפטור, דיון בהשגה, גביית מס וכדומה. לעומת זאת, כאשר מדובר ב"תנאי" לתחולת הטבת מס שצריך לעמוד בו בתקופה הנקובה בחוק, לא קיימת סמכות להארכת אותה תקופה לפי סעיף 107. לכן, לא ניתן להאריך את התקופה למכירת דירה ישנה לצורך קבלת הטבת מס של דירה יחידה ברכישת דירה חדשה.

ו"ע (מחוזי ת"א) 50568-03-19 מ.ע.ג.ן – יעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א – מע"מ על שירותי בנייה שניתנו לבעלי קרקע בעסקת קומבינציה, אינו מותר בניכוי במסגרת עסקת הקומבינציה

העוררות הגישו בקשה לתיקון שומה באיחור של 4 שנים, במסגרתה ביקשו להתיר בניכוי תשלומי מע"מ שירותי בנייה אשר הוטלו עליהן בהסכם קומבינציה ביחס למקרקעין שבבעלותן. לצורך כך נדונה לגופו של עניין השאלה, האם תשלום מע"מ שירותי בנייה בעסקת קומבינציה הוא הוצאה המותרת בניכוי מהשבח בעסקת הקומבינציה. ועדת הערר ענתה על כך בשלילה, מאחר שחוב המע"מ קשור ישירות לשירותי הבנייה שניתנו לעוררות על גבי המקרקעין שנותרו בבעלותן ולא לחלק שמכרו לרוכשת. מע"מ שירותי הבנייה יותר בניכוי כאשר ימכרו את הדירות שנבנו עבורן, כמו גם עלויות הבנייה עצמן. מעבר לכך נקבע, כי בכל מקרה, לא קיימת סיבה מספקת להארכת מועד, שכן בשל ניסיונן של העוררות והמידע שהיה בפניהן מתחילת העסקה, לא ניתן להצדיק את השיהוי בו נקטו בהגשת הבקשה לתיקון השומה.

החלטת מיסוי 6642/21 תחולת סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין כשהדירה נרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה

אחות מבקשת להעביר לאחותה במתנה דירה שנרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מאמן. נקבע, כי ככל שיוכח שהכספים ששימשו לרכישת הדירה או מרביתם (95% לפחות) מקורם במתנה מהאם, ניתן יהיה להחיל את סעיף 62 לחוק ולפטור את האחות המעבירה ממס שבח. על מקבלת המתנה יחולו תקופות צינון לפי סעיף 49ו לחוק.

התקופה למכירת דירה ישנה ברכישת דירה חלופית לצורך זכאות למדרגות מס רכישה של דירה יחידה

ביום 1.5.2021 הייתה אמורה התקופה הנ"ל להשתנות מ-18 חודשים (כפי שנקבע בהוראת שעה בתיקון 85 לחוק)  ל-24 חודשים (לפי הוראת הקבע). על פי הודעת רשות המיסים מיום 26.4.2021, בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, מועד סיום הוראת השעה נדחה לתום שלושה חודשים לתקופת כהונתה של הכנסת החדשה, ולכן הוראת הקבע המאריכה את התקופה ל-24 חודשים תיכנס לתוקף רק ברכישות שיבוצעו מיום 7.7.2021 ואילך.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט