עדכוני פסיקה – פברואר 2022

עדכונים במיסוי מקרקעין

ו"ע (מחוזי ת"א) 17022-09-19 יהבים – ניהול פרויקטים לבנייה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין מחוז תל אביב – סיווג חברה כאיגוד מקרקעין והטלת מס רכישה על פעולה של רכישת מניות

העוררת רכשה מניות בחברה, שהתקשרה מספר שנים לפני כן בעסקת תמ"א 38/1. במועד הרכישה הגיע כבר יום המכירה בעסקת התמ"א והחברה החזיקה בזכויות בנייה מכוח הסכם התמ"א. ביהמ"ש קבע, כי רכישת המניות מהווה פעולה באיגוד מקרקעין החייבת במס רכישה, שכן בידי החברה היו באותה עת זכויות בנייה מכוח עסקת התמ"א. כמו כן, התקבלה עמדת המשיב אשר קבע את שווי המכירה בעסקה לפי שווי המקרקעין שהיו בידי החברה במועד הרכישה, הן בהתאם לשיטת החילוץ של מרכיב הקרקע משווי הדירות בעסקאות השוואה, הן לפי שיטת התמורה החוזית עבור המניות בצירוף התחייבויות שנטלה עליה הרוכשת והן לפי שווי השוק של שירותי הבנייה.  לטעמינו, פס"ד זה אינו סותר את פסה"ד בעניין איווגה (ו"ע 60313-05-28), ואולי אף מחזק את הקבוע בו.

ר' גם ו"ע (מחוזי ת"א) 3307-05-19 סבא ונסה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין מחוז תל אביב, אשר עסק בנסיבות דומות.

ער"א 7272/21 א.א. אביבה אלזמי בע"מ נ' מיסוי מקרקעי חיפה – המועד להגשת ערעור לביהמ"ש העליון

המועד להגשת ערעור על פסק דינה של ועדת הערר הוא בתוך 45 יום מיום המצאת פסק הדין, וזאת בהתאם לסעיף 90 לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף זה גובר על תקנה 13 לתקנות מיסוי מקרקעין, המורה כי הוראות פרק י"ז לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעות, בין היתר, כי המועד להגשת ערעור על פסק דין הוא 60 יום מהמצאתו, יחולו בשינויים המחויבים גם בערעור על החלטת ועדת הערר .

החלטת מיסוי 7701/21 – שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין – מוכר תושב חוץ שהוא יורש של תושב ישראל

תושב חוץ המוכר דירת מגורים מזכה שהתקבלה בירושה ממוריש תושב ישראל, המבקש לעשות שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק, נדרש להציג אישור כי אין לו דירה במדינת התושבות שלו.

החלטת מיסוי 1132/21 – המרת חנות בדירת מגורים חלופית

יחיד הוא בעלים בזכויות בשלוש חנויות – בכל חנות 33.3% מהזכויות. כנגד זכויותיו בחנויות יקבל היחיד בעסקת תמ"א 38/2 דירת מגורים חלופית. היחיד זכאי בנסיבות אלו לפטור הקבוע בסעיף 49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), כאשר בהתאם לסעיף 49לג1(ו)(2) לחוק, במכירת דירת המגורים החלופית שהתקבלה תמורת הזכויות בחנויות, לא יחול פטור ממס.

החלטת מיסוי 0203/21 – חזקת דירת מגורים יחידה בסעיף 49ג(3) לחוק מיסוי מקרקעין

מוכר מבקש לעשות שימוש בפטור ממס שבח לדירה יחידה כשבבעלותו מחצית הזכויות בדירה מגורים נוספת (ספיח) – 37% מהן התקבלו בירושה ו-13% מהן נרכשו מהיורשים האחרים באותה ירושה, מכספים מחוץ לנכסי העיזבון. נקבע כי בנסיבות אלו תחול החזקה הקבועה בסעיף 49ג(3) לחוק, מאחר שבנסיבות המקרה מדובר באותה ירושה והחלק שנרכש אינו עולה על 1/3. הספיח לא יוכל להימכר בעתיד בפטור דירה יחידה.

תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשפ"ב-2022

התזכיר כולל מספר הצעות לתיקונים בחוק מיסוי מקרקעין ובפקודת מס הכנסה בנושאים הבאים: קיצור התקופה למכירת דירה לעניין דירה חלופית מ-24 חודשים ל-12 חודשים (מס שבח ומס רכישה); עדכון מדרגות מס רכישה לדירה יחידה; שלילת זכאות לחישוב לינארי מוטב לדירות שבנייתן לא הסתיימה עד  31.12.2025 ואשר במועד רכישתן לא היו דירות; שלילת פטור ממס יסף על דירת מגורים שוויה עד 4,574,280 ₪ שאינה פטורה ממס; הוספת דירת מעטפת להגדרת דירת מגורים; הוראת שעה על מכירות מ-7.11.2001 ועד 31.12.2024 – עד 25% על השבח הריאלי עד 7.11.2001; שלילת הטבות לתושב חוץ – שלילת חישוב לינארי מוטב, שלילת פטור דירה יחידה, שלילת פטור ממס הכנסה בהשכרת דירת מגורים.

בשלב זה התזכיר טרם הבשיל לכדי הצעת חוק.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט