עדכונים במיסוי מקרקעין – פברואר 2015

ו"ע (מחוזי ת"א) 37199-03-10 גוב גיא בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות (16.12.14) איגוד מקרקעין שבו החזיקו שני בעלי מניות, הקצה מניות לחברת חן והדר, באופן שדילל כמעט לחלוטין את החזקותיהם של שני בעלי המניות הראשונים. השקעות חן והדר באיגוד שימשו להחזר הלוואות הבעלים של בעלי המניות הראשונים. נקבע כי מדובר בפעולה של מכירת מניות, המהווה פעולה באיגוד מקרקעין, וכי אין מדובר ב"הקצאה" המוחרגת מהגדרת "פעולה באיגוד". ו"ע (מחוזי מרכז) מימן נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (15.12.14) נקבע כי המנהל רשאי להחיל הסכם פשרה על חלק מחברי קבוצת רכישה שלא היו חלק מהסכם הפשרה, ולתקן את שומותיהם בהתאם, בחלוף כשנתיים לאחר הוצאתן. הוועדה קבעה כי השומות המקוריות היו שגויות ולא תאמו את המצב המשפטי ששרר בעת הוצאתן. בנוסף נקבע, כי גם אם השומות לא היו שגויות, ניתן לתקן אותן בשל ההלכה חדשה שנקבעה לאחר הוצאתן. ו"ע (מחוזי מרכז) 4489-10-13 זיונץ נ' מנהל מיסוי מקרקעין (21.1.15) עסקאות תמ"א 38/2 ועסקאות קומבינציה מסוג מכר חלקי אינן מקיימות את התנאי למתן הפטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה הקבוע בסעיף 6(א) לחוק הגדלת ההיצע של דירות מגורים. דירות בפרויקט תמ"א 38/2 מהוות דירות מגורים מזכות על אף שהן מיועדות להריסה, שכן הן עומדות בתנאי הקבוע בהגדרת דירת מגורים לפיו מדובר בדירות המשמשות למגורים; ע"א 3703/12 פיננסיטק בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין (16.12.14) נבחנה השאלה, האם שווי המכירה, כשהתמורה התקבלה בעד אופציה בניירות ערך החסומים למסחר בבורסה, ייקבע לפי שווי השוק של ניירות הערך ביום החתימה על ההסכם, או במועד שבו תוסר החסימה וניירות הערך יהיו סחירים? נקבע, כי מאחר שניירות הערך היו חסומים למסחר  רק בבורסה, יש לקבוע את שווים במועד חתימת ההסכם. בית המשפט השאיר בצ"ע את השאלה, כיצד ייקבע שווי ניירות ערך החסומים למסחר באופן גורף. ע"א 3929/13 פקיד שומה ת"א 3 נ' נאמן (10.12.14) המועד הקובע למתן החלטה בהשגה על ידי פקיד השומה לפי סעיף 152(ג) לפקודת מס הכנסה הוא מועד משלוח ההחלטה בהשגה לידי הנישום ולא מועד קבלתה על ידי הנישום. נציין, כי יתכן ובמס שבח המצב המשפטי שונה. ע"מ (מחוזי נצ') 2604-07-12 עונאללה נ' מנהל מיסוי מקרקעין נצרת (25.12.14) מי שרכש זכויות במקרקעין לפני תחולתו של חוק מיסוי מקרקעין (1963) וזכותו טרם נרשמה לפני חקיקתו של תיקון 5 לחוק (1974), חייב בתשלום מס רכישה בהתאם להוראות תיקון 5 לחוק, בין אם הוא מבקש לרשום את הזכויות שרכש ובין אם לא. הנחיה לעניין קביעת מע"מ בשיעור אפס על עסקאות התחדשות עירונית – תיקון מספר 47 לחוק מע"מ (7.12.14) פורסמה הבהרה לפיה תיקון 47 לחוק מע"מ הקובע מע"מ בשיעור אפס חלף הפטור ממע"מ בעסקאות התחדשות עירונית, יחול "ללא כל תלות בפטור ממס שבח שבחר הדייר, זאת כל עוד היה זכאי הדייר לאותו הפטור אליו מפנים את הסעיפים בחוק מע"מ, גם אם לא בחר בו." הודעת רשות המיסים על הוראות שעה המוארכות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת (24.12.14) סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע כי חיקוקים שתוקפם פוקע בתקופת בחירות מוארכים באופן אוטומטי עד תום שלושה חודשים מכינון הכנסת החדשה, כלומר עד 30.6.2015. מכוח סעיף זה הוארך תוקפה של הוראת השעה הקובעת את מדרגות מס הרכישה הגבוהות לדירת מגורים שאינה דירה יחידה (5%, 6%, 7%, 8%, 10%), והן ימשיכו לחול עד ליום 30.6.2015. הנחיה לעניין תוקפה של ההקלה ממס שבח בהתאם להוראות סעיף 5 להוראת השעה בעניין הגדלת ההיצע של דירות מגורים במכתב מאת רשות המיסים ליו"ר ועדת המיסים של לשכת רו"ח מיום 22.1.2015 צוין, כי רשות המיסים תאפשר את מתן ההקלה לפרויקטים שבנייתם הסתיימה עד לתום תקופת 36 החודשים, גם אם טופס 4 בגינם התקבל לאחר תום התקופה ולא יאוחר מ-3 חודשים, ובתנאי שעד לתום 36 החודשים הפרויקט עמד בתנאים לקבלת טופס 4, הוגשה בקשה לרשות המקומית לקבלתו והוכח כי הבנייה הסתיימה עד תום התקופה. עדכונים במע"מ ע"מ (מחוזי ת"א) 36948-09-10 עוזרי נ' מע"מ גוש דן (29.12.14) בשאלת סיווגה של עסקה אל מול תושב חוץ כ"מכר" טובין (מס בשיעור מלא בהיעדר רשימון ייצוא) או מתן שירות (מס בשיעור אפס בכפוף לסייגים) נפסק, כי לא כל עסקה שסופה בהעמדת "מוצר" תסווג כמכר. בין מבחני הפסיקה המנחים בשאלת הסיווג: היחס שבין עלות הייצור לערך השירות; מידת ההנאה מחוויית הרכישה או מהתוצר; יכולת לעשות שימוש חוזר בממכר והעדפת המהות הכלכלית של העסקה אל מול הצורה. כאן, נקבע כי כתיבת ספר תורה עבור תושב חוץ תיחשב כמתן שירות ולכן חל מע"מ בשיעור אפס ללא צורך בהפקת רשימון ייצוא. ע"מ (מחוזי י-ם) 58712-01-13 סעדי אבו מיאלה נ' מנהל מע"מ (11.12.14) מקום בו מנהל מע"מ ערך שומה לפי מיטב השפיטה בשל "תוצאה עסקית שאינה סבירה" לטעמו, תוך שהסתמך על תחשיבים כלכליים אשר אינם עולים בקנה אחד  עם דיווחי העוסק וכאשר לא נמצאה אינדיקציה ל"עיוות" או פגמים בנתונים שדווחו – תבוטל השומה. ע"מ (מחוזי חיפה) 1334-06-12 ט.ט טכנו חשמל וטכנולוגיה נ' מע"מ עכו (7.12.14) נפסק כי הליך קבלת החלטה להטיל כפל מס וקנס בגין פסילת ספרים דינו כדין הליך ההשגה. קרי, חלה תקופת התיישנות של שנה, הנספרת מיום תחילת הדיונים על כוונת המשיב להוציא את ההחלטות ועד למועד המצאתן לחייב. *הערה:  תקופת התיישנות נקבעה על אף היעדרה של הוראה מפורשת בחוק. ע"מ (מחוזי חיפה) 8044-05-13 קיבוץ מצובה נ' מנהל מע"מ עכו (30.12.14) מענק שקיבל עוסק לצרכי עסקו, אשר לא נקבעה בגינו הוראת פטור מפורשת מתשלום מע"מ, ייכלל במסגרת דוחותיו התקופתיים של העוסק ויחויב במס עסקאות. *הערה: לאור הקטנת המענק בפועל בהטלת חבות כאמור, בית המשפט הציע לשקול להרחיב את רשימת המענקים הפטורים, כך שיכללו גם מענקים המשולמים על ידי רשויות ציבור לקידום תכליות ציבוריות. ע"א (עליון) 490/13 פלומין נ' פקיד שומה חיפה (24.12.14) נקבע כי הכלל של השתק פלוגתא יחול גם בדיני המס, תוך מגבלות מסוימות. על הצד הטוען כי לא יחול השתק פלוגתא להוכיח בנטל כבד כי התרחש שינוי נסיבות מהותי וכי מדובר בעובדות חדשות או עובדות שלא היו בידיעתם ולא יכלו להיות בידיעתם בהליך הקודם. חריג נוסף להחלת הכלל של השתק הפלוגתא הוא שינוי בחקיקה או בפסיקה. חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 48), התשע"ה – 2014. במכר נכס יחול החיוב על בסיס מזומן (עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל) כאשר מחזור עסקאותיו של המוכר אינו עולה על 2 מיליון ₪. כך גם לגבי יצרן אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 3.45 מיליון ₪. תחולת התיקון נקבעה ל- 1.1.2015, ואולם, לגבי עסקות שמועד קבלת התמורה/ מסירת הטובין  חל לפני כן, תמשכנה לחול הוראות הסעיפים הרלוונטיים כנוסחן לפני התיקון. חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 49), התשע"ה – 2014. מע"מ בשיעור אפס יחול באופן מפורש מכוח סעיף 30(א) לחוק, על שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לניסויים רפואיים בבני אדם הניתנים לתושב חוץ. חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 50), התשע"ה – 2014. שינוי מנגנון זקיפת התשלומים לחובות כך שכל עוד לא ביקש החייב אחרת, ייזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן: (א) מס (ב) כפל מס (ג) קנס. חיובי ריבית והצמדה ייפרעו בהתאם לחלקם היחסי בחוב כולו, בדומה למנגנון הקיים בפקודת מס הכנסה.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט