עדכונים במיסוי מקרקעין – אוגוסט 2014

ו"ע (מחוזי חי') 32738-09-12 שערי כרמיאל בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה (11.7.14)
רכישת מקבץ דיור אינה מהווה רכישה של דירות מגורים כמספר היחידות במקבץ אלא רכישה של  נכס אחד, שיחויב בשיעור מס רכישה של דירה אחת. ההחלטה מבוססת על הוראות ההסכם המצביעות על רכישת נכס אחד, וכן על טיבו של הנכס, שאינו מאפשר רכישת דירות נפרדות; לא ניתן לייחס חלק מהתמורה ששולמה עבור מקבץ הדיור לזכויות שאינן במקרקעין (זכויות לפי חוזים שנחתמו מול עמידר להשכרת הדירות במקבץ לעמידר) ולהפחית כך את החבות במס רכישה.
ו"ע (מחוזי ת"א) 1597-08 הפניקס – חברה לביטוח בע"מ נ' אגף מיסוי מקרקעין מרכז (16.7.2014)
העוררת הגישה ערר על החלטת המנהל בהשגה. במהלך התנהלות הערר הוציא המנהל שומה מתוקנת, עליה הגישה העוררת השגה נוספת, שכללה את כל הטענות המהותיות שהועלו בערר התלוי ועומד. המנהל לא נתן החלטה בהשגה. נקבע כי יש לקבל את הערר על השומה הראשונה על הסף, וכי המשמעות של קבלת הערר היא טכנית בלבד, כך שהמשיב יוכל לשוב ולתקן את השומה הראשונה.
ו"ע (מחוזי חי') 20580-02-11 מושב בלפוריה נ' מנהל מיסוי מקרקעין (24.7.14)
במקרה הנדון הושפעה התמורה מיחסים מיוחדים בין קרן היסוד לבין האגודה השיתופית שרכשה ממנה את המקרקעין, יש לקבוע את השווי לצורך מס רכישה לפי שווי השוק. התיק הוחזר לשלב ההשגה לצורך קביעת שווי השוק של הממכר.
ו"ע (מחוזי מרכז) מיניס נ' מנהל חוק מיסוי מקרקעין רחובות (26.4.14)
לא ניתן לדחות את המועד הקבוע בסעיף 85 לפי סעיף 107 לחוק, בנסיבות בהן לא קיימת סיבה מספקת לאיחור בהגשת הבקשה לתיקון השומה ולנוכח חוסר תום ליבו של המערער אשר איחר שנים רבות בהגשת הדיווח על העסקאות ונמנע מתשלום החוב לאחר הוצאת השומות ועד להפעלת הליכי הוצל"פ כנגדו.
ו"ע (מחוזי ת"א) 43263-02-13 גפן נ' מנהל מיסוי מקרקעין, תל אביב (5.6.14)
בני זוג נשואים דיווחו על מכירת נכס אך ביקשו לבצע פריסה וכל השבח יוחס לבעל. בני הזוג ביקשו לתקן את השומה מכוח עילת הטעות, על דרך פיצול את השבח, כך שמחציתו תיוחס לאישה ותבוצע פריסה. נקבע כי אין מדובר בטעות הנופלת בגדרי סעיף 85(3) לחוק, וגם אם היה כן, השיהוי שנפל בהגשת בקשת תיקון השומה היה מונע את קבלתה.
ו"ע (מחוזי מרכז) 17240-10-12 יחד הבונים נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות (18.6.14)
לא ניתן להעלות במסגרת סיכומים טענות חדשות הנוגעות לאכיפה בררנית ואפליה מצד המנהל, שכן מדובר בטענות המשלבות גם פן עובדתי ומהוות הרחבת חזית מהותית. כמו כן, לא ניתן להגיש כראיה בשלב הסיכומים  מסמכים התומכים בטענה האמורה.
ע"מ (מחוזי ת"א) 54447-06-12 דימא נאמנות בע"מ נ' פ"ש ת"א (9.7.14)
המערער הגיש בקשה לצירוף ראיות אשר תומכות בטענות שהועלו על ידו בערר, והוא נשאל עליהן בחקירתו, אך לא צורפו לערר עצמו. הבקשה התקבלה מאחר שהוגשה בטרם סיום שלב הראיות, ומאחר שיש בראיות כדי לתרום להכרעה במחלוקת. נפסקו לעורר הוצאות ונקבע כי המשיב יוכל להגיש תצהיר משלים ביחס לראיות החדשות.
ו"ע (מחוזי נצ') 51348/11 בוכהנדלר נ' מנהל מיסוי מקרקעין (24.4.2014)
אי ציון עילת תיקון השומה על ידי המנהל, כאשר צוינו העובדות המצדיקות את התיקון, אינו מביא לביטול השומה המתוקנת; כאשר מתגלה למנהל כי נישום עשה שימוש עסקי בדירה שהוצהר עליה כדירת מגורים מזכה, הוא רשאי לתקן את השומה בנימוק שהתגלו עובדות חדשות.
חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
תיקון סעיף 92 לחוק העוסק בגביית המס – הוספת ס"ק (ב) המאפשר למנהל לעקל גם רכב של החייב החונה ברשות הרבים בתנאים מסוימים. תיקון דומה התקבל גם לחוק מע"מ, במסגרתו הורחבו סמכויות הגבייה והאכיפה ובין היתר, בתנאים שנקבעו, ניתנה למנהל האפשרות, מלבד עיקול רכב של החייב החונה ברשות הרבים, גם לאכוף ערבות שניתנה לו כנגד הבטחת תשלום חוב ולתפוס רכוש, כאשר עולה החשש כי לא די בהטלת עיקולים להבטחת גביית מס.
עדכונים במס ערך מוסף
הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד- 2014
נדבך נוסף בקידום הליך קביעת מע"מ בשיעור אפס על מכירת דירות מגורים בידי קבלנים, כאשר מחיר הדירה (כולל מע"מ בשיעור מלא) הינו עד גובה של 1.6 מיליון ₪ לרוכש מוטב ועד לגובה של 950,000 ₪ לרוכש זכאי, בהתאם לתנאים והסייגים הקבועים. מוצע כי החוק יחול על מכירה כאמור, החל מיום 1.9.14. נציין כי, נכון למועד כתיבת שורות אלה, טרם אושרה ההצעה והמשך הליך החקיקה נדחה כך שמועד התחולה הנקוב מוטל בספק.
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), התשע"ד- 2014
בין היתר הוצע בגדרה: (א) החלת דיווח על בסיס מזומן במכירת טובין בידי יצרן אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 3.45 מיליון ₪ ו/או עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון ₪. (ב) ׁהחלפת הפטור ממע"מ – לגבי מתן שירותי בנייה ומכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במסגרת פינוי בינוי ע"י יזם וכן, לגבי מתן שירותי בניה בתמורה למכירת זכויות במסגרת תמ"א 38- למע"מ בשיעור אפס. (ג) קביעת מע"מ בשיעור אפס לגבי מתן שירותי פיקוח תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים קליניים בארץ במסגרתם ניתנים שירותים לתושב חוץ (ד) קביעת תקופת התיישנות להגשת תביעה להחזר מס ששולם ביתר בתוך 5 שנים ממועד התשלום (ה) הסדרת אופן זקיפת תשלומים בידי חייב במס.
עליון, ע"מ 6364/12 סימקו אחזקות נ' מנהל מע"מ חיפה (3.7.14)
אושר פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר קבע לגבי חברת אחזקות (הרוכשת חברות לצורך הפקת רווחים -פעילות שאינה חייבת במע"מ) כי בבקשתה לניכוי תשומות בשל הוצאות כלליות, עליה להרים את נטל ההוכחה לפיו עיקר השימוש בתשומות נעשה לעסקאותיה החייבות במע"מ. במקרה דנן, הותר ניכוי התשומות באופן חלקי (רבע) לפי תקנה 18 וביחס אליה נפסק כי שיעור המס המותר בניכוי ייקבע בהתאם ליחס בין גובה ההכנסות הנובעות מהעסקאות החייבות לבין אלה שאינן ולא על פי שימוש בפועל.
ע"מ 1149-10-13 מיקוד שמירה אבטחה שירותים וניקיון בע"מ נ' אגף המכס והמע"מ (13.5.14)
הרשימה המפורטת בהוראות תקנה 14(ב) בעניין ניכוי מס תשומות בגין השכרת רכבים מהווה רשימה סגורה ואין מקום לחריגים נוספים על פי חקיקה שיפוטית. פעילותה של המערערת, אשר העמידה 70 רכבים צמודים למדינה במסגרת מתן שירותי אבטחת אישים, אינה כלולה בחריגים אלה ועל כן, בקשתה לניכוי התשומות נדחתה.
ע"מ 21717-10-11 מסיקה חסון מסחר 2002 בע"מ נ' מע"מ חדרה (6.6.14)
בית המשפט דחה את טענת המערערת, חברה העוסקת בסחר קרמיקה ואינסטלציה, כי 13 מכירות המגרשים אשר ביצעה בפחות משנתיים אינן מהוות חלק מעסקהּ. נפסק כי, כדי שעסקת מכר תחשב כעסקה שנעשית במהלך עסקיו של עוסק, אין הכרח שתהווה חלק מפעילותו העסקית העיקרית של העסק. עוד נקבע כי, אין סתירה בין החלטת מנהל מיסוי מקרקעין לאשר שומה עצמית, שבה לא הוצהר כי מחיר המכירה כולל מע"מ, לבין קביעת מנהל מע"מ כי לפנינו מכירה חייבת.
עליון, ע"מ 9453/10 ו-2641/12 ישראייר תעופה ותיירות בע"מ נ' פקיד שומה אילת  (10.6.14)
במסגרת התנאים הנדרשים לקבלת הטבת מע"מ לחבר בני אדם כ"תושב אזור אילת" נפסק כי, לרישום הפורמאלי במשרדי מע"מ אילת בזמן אמת מעמד קונסטיטוטיבי להוכחת תושבות באילת לכן, חזקה שעליו להיות מקביל ובו-זמני עם קבלת ההטבות הקבועות בחוק.
ע"מ 55642-10-12 אתגל אחזקות בע"מ נ' מנהל מע"מ ומס קניה תל אביב (29.6.14)
לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק שעניינו החלת מע"מ בשיעור אפס במתן שירות לתושב חוץ, נפסק כי, די שיהיה נהנה מן השירות שהוא תושב ישראל כדי לחייב את נותן השירות בתשלום מע"מ.
*הערת מערכת: פרמטר של 'זהות הנהנה' אינו נזכר במסגרת החקיקה ואף בראי הפסיקה נקבע מפורשות כי הנהנה אינו בהכרח מקבל השירות.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט