חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

29.1.17

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ייסד רשות חדשה, אשר תרכז את תחום ההתחדשות העירונית ותפעל במישור היחסים שבין היזמים, הדיירים והרשויות המקומיות להגדלת היקף המיזמים להתחדשות עירונית ברחבי הארץ. החוק קובע בין היתר, הקלות מס בתנאים מסוימים  לפרויקטים של פינוי בינוי עם 12 יחידות דיור בלבד (ובתנאי שהפרויקט יהיה כלול בתכנית פינוי ובינוי שהופקדה והיא כוללת 24 יחידות דיור), מרחיב את הפטור ממס שבח לדיירים גם עבור זכויות בנייה קיימות שאינן מכוח תמ"א, מחייב מינוי של ממונה על פניות דיירים בענייני התחדשות עירונית וכן מאפשר לשר הבינוי והשיכון לקבוע חובת תשלום אגרה בעד פעולות הרשות. על פי ההערכות, יסייע החוק בהגדלת היקף הבנייה על בסיס תשתיות קיימות ובכך יקדם פתרון למשבר הדיור בישראל.

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית החוק החדש להתחדשות עירונית מקים רשות ממשלתית אשר תהא כפופה למשרד השיכון והבינוי, וכל עיסוקה יתמקד בהגדלת היקף הבנייה בדרך של התחדשות עירונית, מתוך מטרה להעמיד לרשות היזמים, הרשויות המקומיות והדיירים, גוף נטרלי, אשר ירכז את פעילות ההתחדשות העירונית בארץ. החוק מגדיר תפקידים רבים לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שתקום. כך למשל, יהיה מתפקידי הרשות לאתר אזורים עירוניים שבהן ניתן לקדם תכניות התחדשות עירונית, לטפל בבעיות ולהסיר חסמים לקראת פרויקטים של התחדשות עירונית, בין היתר באמצעות יוזמות לתיקוני חקיקה מטעם הרשות, וכן לסייע לדיירים בהתארגנות לקראת פרויקט התחדשות עירונית. הרשות תעסוק גם בהפניית דיירים לרשימה של נותני שירותים שיעמדו בתנאי סף של הרשות, תבצע פעולות הסברה לדיירים, תעניק ייעוץ ביחס לאפשרויות המימוש של פרויקטים להתחדשות עירונית וכיוצא באלו. כמו כן, יהיה באחריות הרשות לקבוע תכניות מתאר כוללות להתחדשות עירונית במידה שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה באותו מרחב לא תעשה כן, וכן   לקבוע אמות מידה שוויוניות לקבלת תקציבים לוועדות מקומיות לתכנון ובנייה לטובת התחדשות עירונית. במטרה להגדיל את היקף הבנייה ולתמרץ דיירים ויזמים לבצע פרויקטים של התחדשות, החוק החדש אף משנה חקיקה קודמת על ידי הענקת הטבות מס משמעותיות לדיירים ויזמים. כך למשל, בעבר, קבע סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין, כי רק פרויקטים להתחדשות עירונית הכוללים 24 יחידות דיור, יזכו את הגורמים בפרויקט להקלות מס, ובהם פטור ממס שבח ליזם בגין רכישת זכויות הבנייה מהדיירים ופטור ממס רכישה לרוכשים בגין קבלת דירה משופרת. סעיף 15(ג) בחוק החדש קובע, כי הקלות המס הללו יינתנו גם בפרויקטים הכוללים 12 יחידות דיור ומעלה ובכך מאפשר, למעשה, הקלת מס משמעותית גם לפרויקטים קטנים יותר של התחדשות עירונית. יצוין, כי התנאי למתן הטבה זו הוא, כי 12 יחידות הדיור בפרויקט תהיינה כלולות בתוכנית פינוי בינוי שהופקדה, אשר כוללת לפחות 24 יחידות.  במצב זה, יראו את כל השטחים שהוכרזו עליהם כמתחם פינוי בינוי הזכאי להטבה, כמתחם אחד.   כמו כן, בעבר, דיירים שמכרו את זכויות הבנייה שלהם ליזם, במסגרת פרויקט להתחדשות עירונית, היו זכאים לפטור ממס שבח רק בגין זכויות הבנייה הקיימות במקרקעין מכוח תמ"א 38. סעיף 25 לחוק החדש מרחיב את הפטור האמור, כך שהפטור ממס יחול על כלל זכויות הבנייה הקיימות במקרקעין והנמכרות ליזם במסגרת פרויקט להתחדשות עירונית, הגם שלא מדובר בזכויות מכוח תמ"א 38 אלא מכוח תכניות אחרות. בהתאם לכך, לפי סעיף 31ב(ב) לחוק מע"מ, יחול גם פטור ממע"מ על שירותי הבנייה הניתנים לבעלי הדירות בעבור כלל זכויות הבנייה – אלו הנובעות מכוח תמ"א 38 ואלו הנובעות מתכניות אחרות. יש לציין, כי סעיף זה אינו משנה את המצב הסטטוטורי לגבי פרויקטים של פינוי בינוי, שכן באלו, בהתאם לסעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין, ממילא נמכרות כל הזכויות וניתן פטור מלא ממס בגין מכר הזכויות. סעיף מעניין נוסף בחוק החדש עוסק במינוי ממונה על פניות דיירים. הממונה יהיה עורך דין במקצועו, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום התחדשות עירונית או ניסיון דומה,  ויעסוק בפניות של דיירים בענייני התחדשות עירונית, בפניות הקשורות להתנהגות יזמים ומארגנים או דיירים אחרים כלפיהם וכן בטענות בדבר הפעלת לחץ בלתי סביר על דייר כדי שייתן הסכמתו לביצוע פרויקט. החוק מאפשר לממונה לברר את פנייתו של הדייר באופן שאינו כפוף לסדרי הדין והראיות המחייבים בבתי המשפט והחלטתו בעניין תשמש ראייה לכאורה בהליך משפטי, ככל שייערך. כמו כן, החוק קובע הסדרים חדשים הנוגעים לחיובים שונים שלא קיבלו התייחסות מלאה טרם חקיקת החוק. כך, מעניק החוק לשר הבינוי והשיכון את הסמכות לקבוע חובת תשלום אגרות בעד ביצוע פעולות של הרשות. סעיף אחר קובע, כי בסמכותו של שר הפנים לקבוע תנאים במסגרתם דייר שקיבל דירה במסגרת פרויקט להתחדשות עירונית יקבל הנחה בתשלום ארנונה בגובה 100% על שטח ההפרש שבין הדירה הקודמת לדירה החדשה. בסעיף נוסף נקבע, כי דייר שהגיע לגיל   פרישה במועד קבלת דירת התמורה וזו דירתו היחידה והוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה, לא יישלם הוצאות משותפות בשיעור גבוה מזה ששילם ערב ביצוע הפרויקט וזאת למשך 5 שנים ממועד קבלת החזקה בדירת התמורה.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט