הבהרות רשות המיסים בנושא מיסוי מקרקעין בדו"ח המסכם של החטיבה המקצועית לשנת 2018

18/8/19 חטיבה המקצועית של רשות המיסים פרסמה גם השנה דו"ח סיכום פעילות לשנת המס 2018. בפרק העוסק במיסוי מקרקעין וקבלנים מובאים בתמצית כל החלטות המיסוי, הוראות הביצוע, הוראות נוהל, תיקוני החקיקה ופסיקה מעודכנת שהתקבלו בשנת 2018 בתחום. בנוסף, אל החטיבה המקצועית נשלחות מאות פניות בשנה...

החטיבה המקצועית של רשות המיסים פרסמה גם השנה דו"ח סיכום פעילות לשנת המס 2018. בפרק העוסק במיסוי מקרקעין וקבלנים מובאים בתמצית כל החלטות המיסוי, הוראות הביצוע, הוראות נוהל, תיקוני החקיקה ופסיקה מעודכנת שהתקבלו בשנת 2018 בתחום. בנוסף, אל החטיבה המקצועית נשלחות מאות פניות בשנה מהציבור הרחב, במטרה לקבל הבהרות בשאלות מסוימות. מתוך כ-400 פניות, פורסמו השנה במסגרת דו"ח הסיכום של החטיבה המקצועית ארבע פניות והתשובות עליהן, והן מובאות להלן, בתמצית.

מס רכישה לדירה יחידה ברכישת דירה חלופית

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק, אדם זכאי למדרגות דירה יחידה במס רכישה, על אף שברכישת הדירה יש לו דירה נוספת, בתנאי שימכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים מרכישת הדירה החדשה. הובהר, כי אם לאותו אדם רק 50% בדירה הישנה, עליו למכור את כל זכויותיו באותו דירה על מנת לזכות בהקלת המס, וכי מכירת חלק מהזכויות אינה מהווה עמידה בתנאי זה. יובהר, כי בהתאם לעמדה זו, לא ניתן במקרה של שימוש בחזקה הנ"ל, להפעיל בד בבד גם את הסיפא להגדרת "דירה יחידה" הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(4)(א), לפיה יראו רוכש כבעלים של דירה יחידה גם אם יש לו בנוסף לדירה הנרכשת דירת מגורים שחלקו בה אינו עולה על שליש.

תחולת החלטת מיסוי 2203/18

החלטת מיסוי 2203/18 קובעת כי לעניין הפטור לפי סעיף 49לג1(ד) לחוק, תקופת הצינון של 24 חודשים לא תחול על מקבל המתנה המתקשר בעסקת תמ"א, אם נותן המתנה ניצל פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק (להבדיל מהעברה במתנה לפי סעיף 62 לחוק). כן קובעת ההחלטה כי תקופת הצינון רלוונטית רק ביחס למוכר שחתם על ההסכם עם היזם.

רשות המיסים הבהירה כי הגם שהחלטת המיסוי מתייחס לפרויקטים מסוג תמ"א 38 היא חלקה על על פרויקטים של פינוי בינוי.

יום הרכישה במכירת דירת חברה שהועברה לבעל מניות מהותי

בעבר, היתה קיימת הטבת מס בעת העברת דירת חברה לבעל מניות מהותי בחברה, שעשה שימוש פרטי באותה דירה, בתנאים מסוימים. רשות המיסים מבהירה, כי תנאי מקדמי לקבלת הטבת המס הוא שהחברה תבצע שינוי ייעוד של הדירה ממלאי עסקי לרכוש קבוע (לפי הפקודה ולפי חוק

מע"מ). כן מובהר, כי בעתיד, עת ימכור בעל המניות את הדירה, הרי שלצורך החיוב במס שבח,  יוכר יום שינוי הייעוד כיום הרכישה, ולא יום רכישת הדירה על ידי החברה.

חישוב פחת בעת מכירת דירת מגורים עם זכויות בנייה נוספות

הובהר, כי במקרה בו נמכרת דירה עם זכויות בנייה בלתי מנוצלות המשפיעות על השווי, הרי שבחישוב השבח יש לנכות את הפחת משווי הרכישה הכולל (זכויות ודירה), שכן זכויות הבנייה הן חלק מהקרקע. כך, בחישוב לפי סעיף 49ז לחוק, יש לנכות פחת באופן יחסי כך שחלקו ייוחס לחלק הפטור ממס (השווי המיוחס לדירת המגורים) וחלק ייוחס לחלק החייב (זכויות הבנייה); לעומת זאת, בנסיבות בהן ניתן לבצע פיצול פיסי (כאשר זכויות הבנייה מאפשרות להקים יותר מיחידה מיסויית אחת), אין לנכות פחת מהחלק היחסי של היחידות הנוספות ("המפוצלות").

כתבה: עו"ד מאיה כרמי

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט