חוק ההסדרים – עדכוני חקיקה עיקריים במיסים / עו"ד דורית בנימיני

חוק ההסדרים – עדכוני חקיקה עיקריים במיסים / עו"ד דורית בנימיני השבוע פורסם ואושר בקריאה ראשונה  חוק ההסדרים לשנים 2015-2016 (להלן: "הצעת חוק ההסדרים"). הצעת חוק ההסדרים כוללת, בין היתר, תיקוני חקיקה משמעותיים בתחום מיסוי המקרקעין, ולהלן סקירה קצרה שלהם: פטור ממס שבח אינפלציוני – בשנת 2013 נחקק תיקון  76 לחוק מיסוי מקרקעין, בו בוטל הפטור ממס שבח עבור מוכר אשר בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, ונקבעה הוראה חדשה לפיה במקום הפטור, יחושב המס במכירת דירה בצורה לינארית, כך שהשבח שייוחס לתקופה שמיום הרכישה  ועד ליום 1.1.2014 יהיה פטור ממס שבח ואילו השבח שיוחס לתקופה שמיום 1.1.2014  ואילך יחויב במס בשיעור 25%. הבעיה שהתעוררה היא שבתיקון 76 לא נקבע פטור ממס על השבח האינפלציוני שנצבר מיום הרכישה ועד לסוף שנת 1993, והוא חויב במס בשיעור של 10%. דבר זה השפיע בעיקר על מכירות של בתים אשר נרכשו לפני 1993. לפי דברי ההסבר להצעת החוק ההסדרים, מטרת תיקון 76 היתה לפטור ממס את כל השבח – הן את השבח הריאלי והן את השבח האינפלציוני. לפיכך מוצע, בין השאר, לתקן את הטעות שנפלה בתיקון 76, כך שבעת חישוב המס הלינארי החדש, המס על השבח האינפלציוני יהיה בשיעור של 0%. כן מוצע כי תחולתו של תיקון זה היא רטרואקטיבית מיום ה- 1.1.2014, וכי המס על השבח האינפלציוני שנגבה מנישומים שונים עד לתיקון יוחזר להם. תיקון זה הוא בגדר בשורה טובה לעשרות אלפי מוכרי דירות מגורים הזכאים להחזר מס מרשויות המס. אנו ממליצים לקבוע מנגנון אוטומטי להשבת המס, כך שרשות המיסים לא תוצף בבקשות להחזרי מס. הטבת מס מיוחדת לבעלי קרקעות במכירת הקרקע –  על פי המצב המשפטי הנוכחי, במקרה בו יום רכישת  הזכות במקרקעין היה עד סוף שנת 1960, קיימת הטבה במס השבח במכירתם (מס היסטורי). לעומת, זאת קרקעות אשר יום הרכישה שלהן הוא החל מיום ה- 1.4.1961, מס השבח בגין מכירתן מחושב לפי מדרגות המס הקבועות בפקודת מס הכנסה, אשר מגיעות עד למדרגה של 48% מכל שקל מעל סכום 501,960 ₪. דבר זה גורם למצב בו בעלים אשר רכשו קרקע החל מיום 1.4.1961 ישלמו מס גבוה מאוד בעת מכירת הקרקעות. על מנת לעודד בעלי הקרקעות, שיום רכישת הקרקע על ידם היה בין  1.4.1961 לבין 7.11.2001, למכור את הקרקעות, מוצע בהצעת חוק ההסדרים, כי מכירות אלו יזכו את המוכרים בהטבת מס השבח. ההטבה תינתן למכירות שיתבצעו בתקופה שבין 1.1.2016 ל- 31.12.2018, כאשר מס השבח יחושב באופן לינארי כדלקמן: על השבח הריאלי עד יום 7.11.2001 יחול שיעור מס של 25% ואילו על השבח הריאלי מיום 7.11.2001 יחולו  מדרגות המס הקבועות בפקודת מס הכנסה, וכל זאת בכפוף לתנאים כדלקמן:

  1. מדובר במכירת זכות במקרקעין המתבצעת על ידי יחיד.
  2. יום הרכישה של הזכות מקרקעין חל בתקופה שמיום 1.4.1961 ועד יום 6.11.2001.
  3. המכירה היא של קרקע שקיימת עבורה תכנית בנייה המתירה לבנות עליה לפחות 10 דירות המיועדות למגורים.
  4. אם התוכנית הקיימת מתירה בנייה של 1,000 דירות או יותר, המכירה היא מיחיד לקבלן והקרקע תהווה מלאי עסקי.
  5. אם התכנית הקיימת מתירה בנייה של פחות מ- 1,000 דירות, אזי שבתוך "התקופה הקובעת", הסתיימה בנייתן על הקרקע של לפחות 80% מהדירות המיועדות למגורים או של 10 דירות המיועדות לשמש למגורים לפי הגבוה.
"התקופה הקובעת" היא בהתאם למספר הדירות שתכנית הבנייה מתירה לבנות כלומר: אם מדובר בקרקע שתכנית הבנייה מתירה לבנות פחות מ- 25 דירות – התקופה הקובעת תהיה 28 חודשים מיום המכירה; אם מדובר בקרקע שהתכנית מתירה לבנות בין 25 דירות ועד 250 דירות – התקופה תהיה 36 חודשים מיום המכירה; ואם מדובר בקרקע שהתכנית מתירה לבנות בין 251 דירות ועד 999 דירות – התקופה תהיה 48 חודשים מיום המכירה. כן מוצע, כי הטבה זו לא תחול במכירות אשר נהנות מפטור ממס מלא או חלקי או שחל לגביה מס מופחת וגם במכירות שהן העברה בין קרובים או שלא בתמורה. דיווח על ייעוץ מס–   לאחרונה גובר השימוש בתכנוני מס אגרסיביים לשם ההפחתה בחבות במס. לאור זאת, נישומים רבים נעזרים בחוות דעת מקצועיות אשר ניתנות על ידי גורמים מקצועיים מתחום המס. במרבית המקרים, הייעוץ הוא חשאי, דבר זה מקשה על רשויות המס לבצע ביקורת יעילה ולגבות את המס בהתאם להוראות הדין. לפיכך מוצע להטיל חובת דיווח על קבלת ייעוץ מס או כל ייעוץ אחר בכתב, אשר נותן לנישום יתרון מיסויי בדמות הנחה או הקלה במס, דחיית אירוע המס , הפחתת סכום המס או סכום מקדמה, הימנעות מחובה או התחייבות לנכות מס או הוצאות, התחשבות בהפסד מס או דחייה של מועד תשלום המס. בנוסף, מוצע לקבוע חריג לעניין דיווח ייעוץ מס, ככל שהייעוץ עומד בתנאים הבאים במצטבר: מדובר בייעוץ מס שניתן בהקשר למכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים; המכירה אינה במהלך העסקים של הרוכש או המוכר; ומחירה הדירה אינה עולה על 3 מיליון ₪. הדיווח על ייעוץ המס יצורף לדיווח על העסקה עצמה ויכלול את הפרטים הבאים:
  1. דיווח על עצם קבלת ייעוץ המס החייב בדיווח
  2. הפעולה או נכס עבורו התקבל ייעוץ המס החייב בדיווח
  3. סוג שאלת המיסוי המושפעת מייעוץ המס החייב בדיווח.
כידוע, חוק ההסדרים כולל את כל השינויים הדרושים בחקיקה הנחוצים לשם יישום המהלכים שהממשלה מבקשת לבצע כחלק מתקציב המדינה. החוק הוא אוסף של שינויים המוצעים בתחומים רבים, הדורשים חקיקה מיוחדת. במקום להגיש הצעת חוק על כל נושא בנפרד, כוללת הממשלה את כל הצעותיה בהצעת חוק אחת, היא הצעת חוק ההסדרים. חוק ההסדרים לשנים 2015-2016 עבר בקריאה ראשונה. על מנת לאשרו באופן סופי ועל מנת שייכנס לתוקף על הצעת החוק לעבור עוד שתי קריאות. סביר להניח כי חוק ההסדרים יעבור גם בקריאות אלו, שכן אחרת, לא יאושר תקציב המדינה, דבר אשר יוביל לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות. לפיכך, אנו מניחים כי ככל הנראה תיקוני החקיקה המוזכרים לעיל יכנסו לתוקפם בקרוב, בכפוף לשינויים שייתכן ויוכנסו בהם. 15669\33\2\11]]>

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט