עדכונים במיסוי מקרקעין – אוגוסט 2016

ע”א 5169/15 מנהל מיסוי מקרקיען תל אביב נ’ קע”ל (5.6.16) עמותה שהיא מוסד ציבורי מחזיקה ב-60% ממניות חברת בית. חברת הבית מכרה נכס מקרקעין וביקשה פטור חלקי למוסד ציבורי בשיעור 60% ממס השבח לפי סעיף 61(ב)(2) לחוק. נקבע כי לא ניתן להחיל על עסקאות חברת הבית את הפטור למוסד ציבורי, שכן השבח אינו נכלל ב”הכנסה החייבת” המיוחסת לחברי חברת הבית לעניין הפטורים (להבדיל מלעניין שיעורי המס). ע”א 4140/15 בט נ’ מנהל מיסוי מקרקעין (7.7.16) ברכישת דירה מקבלן, כשהקבלן מחויב בדין או לפי החוזה לרשום את הדירה בלשכת רישום המקרקעין באמצעות עורך דינו, שכר טרחת עורך הדין שמשולם על ידי הרוכש מהווה חלק אינטגרלי משווי העסקה לצורך מס רכישה, בין אם הוא משולם לקבלן או לעורך הדין ישירות. בנוגע לשירותים משפטיים אחרים, שאינם במובהק חלק מחיובי הקבלן בעסקה ועורך הדין עשוי למלא, אין הכרח כי הם יהוו חלק משווי הרכישה, והדבר תלוי בנסיבות. ע”א 3345/13 מדינת ישראל נ’ אליהו יוסף (15.12.14) המועד הקובע לעניין חלוף תקופת ההתיישנות למתן החלטה בהשגה על שומת מנהל מיסוי מקרקעין הוא מועד משלוח ההחלטה בהשגה ולא מועד קבלתה בידי הנישום. ו”ע (מחוזי נצ’) 51159-04-15 טיקן נ’ מנהל מס שבח מקרקעין (1.6.16) לא ניתן להשתמש בפטור ממס שבח לפי סעיף 49ה לחוק, המחייב שימוש גם בסעיף 49ב(2) לגבי אחת משתי הדירות הנמכרות, בתקופה שבין ה-1.1.14 ל-31.12.17 (תקופת המעבר הקבועה בתיקון 76 לחוק), כל עוד נכון ליום 1.1.14 היו בבעלות מבקש הפטור יותר מדירת מגורים אחת. עת”מ (מחוזי נצ’) 34776-04-16 כדורי מנהל מיסוי מקרקעין (20.5.16) לבית המשפט לעניינים מנהליים סמכות לדון בעתירה לסעד הצהרתי כנגד מנהל מיסוי מקרקעין אשר הטיל עיקול על משכורתה של אישה בגין חוב מס שבח של בעלה, וזאת מאחר שהעותרת לא קיבלה שומה או הודעת תשלום חוב, ולכן אינה יכולה להגיש השגה למנהל. הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/16 – תיקון מס’ 85 והוראת שעה נקבעו הבהרות לעניין תחולת תיקון 85 לחוק. ר’ מצ”ב טבלה בנושא. עדכונים במס הכנסה ע”א 7009/15 אורן נ’ פקיד שומה כפר סבא (22.6.16) בית המשפט העליון הפחית את חבות המס שהוטלה על הנישום על פי פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בשל התנהלות רשלנית של הרשות (בין היתר, פתיחת הסכם שומה למרות שהמידע שהוביל להתקשרות בו היה בידי הרשות בטרם נכרת ההסכם). ע”מ (מחוזי ת”א) 41178-10-11 מיטל נ’ פקיד שומה תל אביב 1 (30.5.16) המערער סיפק לחברה שירותי ליווי וייעוץ פיננסיים. המערער קיבל אופציה מהחברה לרכישת מקרקעין ובשלב מאוחר יותר נאלץ לוותר עליה, תמורת פיצוי כספי. נקבע כי פיצוי זה הוא רווח פירותי, אם כהכנסה ממשלח יד ואם כהכנסה מעסקת אקראי, שהגיע למערער כחלק מהתמורה עבור השירותים שהוא סיפק לחברה. ע”מ (מחוזי ת”א) 49967-01-14 יהל נ’ פקיד שומה תל אביב (התפרסם ביום 14.7.16) אם ושני בניה המשכירים יחד 120 דירות בתל אביב ימוסו בגין הכנסת דמי השכירות לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה עסק) ואינם זכאים לתחולת סעיף 122 לפקודה (שיעור מופחת של 10% על הכנסה מדמי שכירות), הרלוונטי רק להכנסה שאינה מעסק. עדכונים במס ערך מוסף החלטת מיסוי בהסכם 6326/16  – ניכוי מס תשומות בנוגע לרכישת מניות באיגוד מקרקעין מחיר העסקה של מכירת מניות באיגוד מקרקעין יהא בהתאם לתמורה אשר הוסכם עליה בין הצדדים ולא לפי שווים של המקרקעין. ככל שהרוכשת מתכוונת לעשות במניות האיגוד עסקאות חייבות במע”מ, היא תהא רשאית לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס בגין הרכישה בכפוף להוראות הדין. הערכת העורך: על אף נוסח ההחלטה יצוין כי עסקאות חייבות, ככל שיהיו, יחולו בגין הנכסים עצמם ולא בגין המניות. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס’ 55) (שומה חלקית), התשע”ו-2016 במקביל להסדר דומה הקיים בעניין מס הכנסה, מוצע לאפשר למנהל מע”מ להוציא שומה חלקית ביחס לנושאים שנכללו או שהיה צריך לכלול בדוח התקופתי שהגיש החייב במס. אין בשומה חלקית כדי לפגוע בסמכות המנהל לשום את יתרת המס מאותה תקופה. תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף, התשע”ו-2016 סעיף 69א לחוק קובע כי יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים, וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים, יגישו נוסף על הדיווח התקופתי גם דיווח תקופתי מפורט. לאור הוראת שעה אשר מוארכת מעת לעת (ותוקפה עד ליום 31.12.16), הגשת הדוח התקופתי תעשה בתוך 15 ימים לאחר תקופת הדיווח. במסגרת התזכיר מוצע כי המועד שבו יהיה על החייבים במס לעיל להגיש דו”ח תקופתי לפי סעיף 67א לחוק, יקבע ליום ה‑21 שלאחר תקופת הדו”ח.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט