עדכונים פסיקה וחקיקה – אפריל 2017

עדכונים במיסוי מקרקעין אפריל 2017 ע”א 1827/15 זיונץ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (31.1.2017) המערערים התקשרו עם יזם בעסקת קומבינציה במסגרת תמ”א 38 וביקשו פטור ממס שבח מכוח סעיף 6(א) לחוק הגדלת היצע לדירות מגורים שהיה בתוקף באותה עת. מנהל מיסוי מקרקעין דחה את הבקשה בטענה שהפטור ניתן רק למי שמכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת המגורים, ואילו בעסקת מכר חלקי לא נמכרות כל הזכויות בדירה. בית המשפט העליון קבע כי אמנם המערערים לא מכרו את כל זכויותיהם במקרקעין, אך בכלים פרשניים ניתן להגיע למסקנה כי עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי נחשבת כמכירה של כל הזכויות בדירה עצמה, וזאת לצורך הפטור ממס שבח הקבוע בחוק הגדלת ההיצע. ע”א 7869/14 ד.ד. ליה יזום והשקעות בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקרעין ת”א (9.3.2017) בית המשפט העליון קבע כי הסכם שכותרתו “הסכם אופציה” הוא למעשה הסכם מכר. בית המשפט התבסס בהחלטתו בעיקר על פרשנות הוראות שונות בהסכם האופציה, מהן עולה לעמדתו כי למקבלי האופציה לא היה חופש בחירה ממשי בנוגע למימוש או אי מימוש האופציה, ואשר יש בהן כדי להעיד כי למעשה עסקינן במכירה. ו”ע (מחוזי חי’) 48140-01-13 מאוריציו לוי נ’ מנהל מסמ”ק חיפה (29.1.17) העוררים התקשרו בעסקה למכירת זכויות במקרקעין שבבעלותם. בין העוררים למנהל התעוררה מחלוקת במספר סוגיות הנוגעות לחישוב השבח, קביעת שווי המכירה, והתרת הוצאות השבחה ומימון. הוועדה קיבלה את טענת העוררים כי יש להתיר בניכוי הוצאות השבחה שהוצאו על ידם אף בהיעדר אסמכתאות, שכן הן הותרו בעבר בשומת עסקה קודמת שנערכה על ידי העוררים ביחס למקרקעין ובוטלה. טענת העוררים ביחס להתרת הוצאות מימון בניכוי נדחתה, בשל אי הוכחת הקשר בין ההלוואות שנלקחו לבין המקרקעין נשוא העסקה. בנוסף נקבע, כי בקביעת שווי המכירה יש לכלול תשלומים שהתחייבה הרוכשת לשלם עבור יועצים ששכרו העוררים, למרות שהעוררים טענו כי שירותים אלו טרם ניתנו, וזאת מאחר שהעוררים לא הוכיחו טענה זאת. נדחתה גם טענת העוררים להיוון התמורה, בהתאם לעקרונות שנקבעו בעניין מידטאון אשר לא התקיימו במקרה זה. ו”ע (מחוזי חי’) 7018-04-16 כספי נ’ מנהל מסמ”ק חיפה  (14.2.17) במסגרת דיווח על עסקה של מכירת קרקע בחיפה ביקשה הנישומה פריסה של השבח. במקביל ביקשה פטור ממס הכנסה לנכס לפי סעיף 9(5) לפקודה. הנישומה ביקשה לחשב את המס בפריסה תוך התחשבות בפטור ממס הכנסה שניתן לה בשל נכותה. ועדת הערר קבעה כי מס השבח מחושב לפי ההכנסה החייבת, דהיינו לאחר קיזוזים, ניכויים ופטורים, ולכן הפטור על פי הפקודה לא יבוא בחשבון בחישוב שיעור המס בפריסה, שכן מקומו הוא בשלב הקודם – בעת חישוב ההכנסה החייבת. ו”ע (מחוזי חי’) 37792-09-14 קויתי נ’ מנהל מסמ”ק חיפה (22.3.2017)   בני זוג רכשו דירה משותפת בזמן שלאישה היתה דירה שקיבלה במתנה לפני הנישואין ובה התגוררו בני הזוג. נקבע כי מאחר שבני הזוג גרו בדירת האישה וניהלו בה משק בית משותף, היא נחשבת גם לדירת הבעל ולכן הוא לא יהנה ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה ברכישת הדירה המשותפת. בין היתר קבעה הוועדה, כי הלכת שלמי (הקובעת שני תנאים לסתירה חזקת התא המשפחתי – קיומו של הסכם ממון והוכחת הפרדה רכושית בפועל) חלה על המקרה הנדון על אף שהתקבלה לאחר מתן ההחלטה בהשגה שהגישו בני הזוג על שומת המנהל. הנחיות רשות המיסים לעניין מס ריבוי דירות רשות המיסים פרסמה באתר שלה הנחיות וכללים שיסייעו לציבור בהבנת הוראות החוק בנוגע למס ריבוי דירות ויישומן, לרבות מחשבון לחישוב המס. במסגרת זו פורסמו שני טפסים – טופס 7201 – טופס הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017 וטופס 7202 – בקשה לקבלת פטור ממס ריבוי דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל. תשומת לב להנחיית רשות המיסים כי אם מבוקש מענק במס שבח בגין מכירת דירה על ידי חייב במס ריבוי דירות או אישור זכאות להפקדה בקופת גמל, יש להצהיר על ריבוי דירות עד למועד הדיווח על המכירה בגינה מתבקשת ההטבה, גם אם מדובר במועד המוקדם ליום האחרון לדיווח, אשר נכון להיום נקבע ל-30.6.2017. עדכונים במס הכנסה ע”מ (מחוזי חי’) 34518-01-15 מיקוד תקשורת וביטחון בע”מ נ’ פקיד שומה חיפה (15.3.2017) חברת מיקוד, העוסקת בהתקנת מערכות טכנולוגיות, העמידה לרשות עובדיה הטכנאים רכבים בהם נעשה שימוש מעורב על ידי העובד (שימוש עיסקי ושימוש פרטי). החברה התקינה ברכביה יומן רכב ממוחשב (המקושר למערכת GPS), אשר נועד להבחין בין הנסיעות הפרטיות של העובד לנסיעות העסקיות. בהתאם לכך, לכל עובד, זקפה החברה שווי רכב לפי חלקו בהוצאות הרכב, שיוחסו לנסיעות הפרטיות בלבד כפי שאלו הוזנו ביומן הרכב. פקיד השומה טען, כי החברה לא יכולה לזקוף לעובד שווי שלא בהתאם לנוסחת השווי הקבועה בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). ביהמ”ש קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי הנוסחה לקביעת שווי רכב הקבועה בתקנות אינה חזקה, כי אם חישוב מחייב, לא כל שכן אינה חזקה הניתנת לסתירה. כמו כן, נקבע כי גם אילו היה מגיע למסקנה שמדובר בחזקה הניתנת לסתירה, הרי שאין במערכת שהותקנה כדי לסתור את החזקה. עדכונים במס ערך מוסף ע”א 6593/15 דלתא להשקעות ולמסחר קרני שומרון בע”מ נ’ מדינת ישראל (22.3.17) בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בפסיקת בית המשפט קמא לפיה, כשמדובר בהוצאות פיתוח מקבלת השירות תהא הרשות/המועצה המקומית וחשבוניות המס בגין שירותים אלה צריכה לצאת לה בהתאמה, ללא קשר לזהות המשלם (לרבות על דרך של הפחתת היטלי הפיתוח מהקונים). ע”מ (מחוזי ת”א) 28788-11-15 טיביסי אינווסט נ’ ממונה מע”מ אזורי גבעתיים (29.1.17) במקרה של מתן שירות על ידי תושב חוץ לתושבי ישראל בישראל, באמצעות עוסק ישראלי, תינתן הטבה בשיעור אפס לעוסק הישראלי מכוח סעיף 30(א)(5) לחוק, רק במקרים בהם היקף העשייה לטובת לקוח הקצה הישראלי יצביע על שירות שולי וזניח שאינו משמעותי, וכשאיננו מהווה בעצמו את עצם ה”שירות לתושב החוץ”. בנוסף, אין מניעה כי לגבי שירותים שיינתנו בחו”ל יחול מע”מ בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(7) לחוק. ע”מ (מחוזי ת”א) 26008-09-13 הראל חברה לביטוח בע”מ נ’ פקיד שומה למפעלים גדולים (30.1.17) הכנסות המתקבלות בידי מוסד כספי מדיבידנדים ורווחים הנובעים מנדל”ן המצוי בחו”ל, צריכות להיות מיוחסות וממוסות לפי אחד משני סיווגיו של המוסד- או כעוסק המחזיק ישירות בנכסים, ואז לא יחול חיוב במע”מ על הכנסות המתקבלות בתמורה למכירת נכסיו בחו”ל, היות וכלל לא מתקיימת “עסקה” חייבת לפי הדין ולחלופין, כמוסד כספי המפזר כספי השקעותיו בחברות המחלקות לו דיבידנדים, כחלק מתמורה בעבור השקעה פאסיבית. במצב זה תיכנס ההכנסה בגדר רווח שלגביו יישא המוסד הכספי ב”מס רווח”. ע”מ (מחוזי ת”א ) 6982-09-13 א.ב. המפתח  נ’ מנהל מע”מ ומס קניה ת”א (2.2.17) עוסק רשום בתחום המקרקעין בשל עיסוקו בתיווך בנדל”ן פועל גם בתחום של השכרת דירות, כך שהוא שוכר נכסים מבעל הנכס ומשכירם הלאה, בין היתר גם לשגרירים ועובדי חברות תושבות חוץ בארץ. בהסכמי השכירות צוין בנוסף לשם הדייר גם שם המעסיק (השגרירות/החברה) כשוכר. נפסק כי על אף שהמושכר משמש למגורים בלבד, לא יחול סעיף 31(1) לחוק. החיוב במס יהיה מתוך ההפרש שבין מחיר השכירות שקיבלה החברה לבין המחיר ששילמה לבעלים (לפי סעיף 5(ב) לחוק). כמו כן, בשל חיובן של העסקאות כאמור, יותר לחברה ניכוי מס תשומות בשל הוצאותיה שלא נדרשו בקשר לדירות הרלוונטיות. ע”מ (מחוזי מרכז) 56884-05-11 גיבשטיין נ’ מנהל מע”מ רחובות (26.2.17) טענת המערערים כי מכירת מקרקעין לקבוצה של 144 רוכשים (טרם התיקון החל במכירה לקבוצת רכישה) אינה חייבת במע”מ כי נעשתה בכובעם הפרטי, לא התקבלה. זאת, לאור פעילות המוכרים לאורך השנים בתיק עוסק בנדל”ן והאופן בו ראו עצמם ביחס למקרקעין אלה ואחרים, כשבסה”כ ביצעו במהלך 15 שנים 10 מכירות של מקרקעין בסכום של כרבע מיליארד ₪. חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) התשע”ו- 2015- עמדות חייבות בדיווח בהמשך לפרסום העמדות החייבות בדיווח לפי חוק זה, נדחה המועד הקבוע להגשת הדיווח כאמור עד ליום 1.7.2017 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2016, לפי המוקדם. הוראת פרשנות 1/2017 בנושא סיווג וחבויות המס של קבוצות כדורגל בליגת העל בישראל במסגרת ההוראה נקבע כי ברירת המחדל תהא סיווג הקבוצות כמלכ”ר הן לעניין מע”מ והן לעניין מס הכנסה. יחד עם זאת, לקבוצה סלולה הדרך לבקש לבחון, האם בעניינה מדובר ב”עוסק” על משמעויות המיסוי המשתמעות מכך וזאת, על פי עמידתה בקריטריונים המנחים שפורסמו בהוראה. הצעת חוק לתיקון מס’ 56 לחוק מס ערך מוסף רשויות מע”מ מבקשות לתקן את החלופה הראשונה להגדרת המונח “עסקת אקראי” שבסעיף 1, כך שתכלול בנוסף למכירת טובין או מתן שירות בעלי אופי מסחרי, גם מכירת מקרקעין בעלת אופי מסחרי המחילה חבות במע”מ על המוכר; עוד הוצע לבטל את סעיף 56 לחוק מע”מ המאפשר דיווח באמצעות איחוד עוסקים החל מיום 1.1.2018. החלטת מיסוי 5396/17 – ניכוי מס תשומות בקשר לקבלת שירותים מתושב חוץ אושר כי, מקום בו תושב חוץ מעניק לעוסק ישראלי שירותים בקשר לטובין שבבעלותו המצויים בישראל באמצעות קבלני משנה ישראליים, על העוסק הישראלי להוציא חשבונית מס עצמית בשל ייבוא השירותים מתושב החוץ במע”מ בשיעור מלא, ומנגד, יהא רשאי לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית זו כ”מסמך אחר” שאושר על ידי המנהל.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט