עדכוני פסיקה וחקיקה – אוגוסט 2017

בג”צ 5016/17 ויינברג נ’ רשות המיסים (27.6.17) העותר ביקש לקזז הפסד מהשבח החייב במס במכירת דירה. לטענתו, גם אם הוא אינו רשאי לקזז את ההפסד הוא עדין זכאי לקבל מפקיד השומה אישור בדבר זכאותו לקיזוז ההפסד.נפסק, כי כל עוד לא הוכרעה המחלוקת המהותית בין העותר ורשות המיסים בדבר הזכאות לקיזוז ההפסד, אין מקום לטענת העותר, ורשות המיסים היתה זכאית שלא להמציא לו אישור על זכאות לקיזוז הפסדים. הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס’ 74), (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע”ז-2017 מוצע לקבוע מסלול הטבות מס שמבטל את  המסלול הקיים. על פי הצעת החוק יוענקו ההטבות המס לחברה בלבד, בשל השכרת מחצית מדירות המגורים בבניין החדש. ככל שתקופת השכירות תהא ארוכה יותר הטבת המס תגדל (שיעורי המס ירדו באופן הדרגתי מ-11% ועד ל7.5% ). הטבה נוספת היא חיוב במס רכישה בשיעור 0.5% לחברה ברכישת קרקע שעליה נבנה בניין שלפחות מחצית מהדירות בו הושכרו למגורים לתקופה של 15 שנה לפחות. הטבות המס מותנות בהתקיימות התנאים הבאים: הבניין כולל 30 דירות מגורים לפחות; ניתן לבניין היתר בנייה לאחר פרסום החוק ובנייתו הושלמה עד 31.12.2022 או שייעוד הקרקע עליה הוא נבנה שונה למגורים לפי התכנית החלה עליו או שנוספו לו לפחות 30 דירות לאחר יום פרסום החוק ועד 31.12.2022. דיווח מקוון ועדת הכספים אישרה את התקנות הקובעות כי הצהרות ומסמכים שיש להגיש לפי חוק מיסוי מקרקעין יוגשו באופן מקוון החל מיום 1.12.17. נכון למועד פרסום עדכון זה טרם פורסם נוסח רשמי של התקנות. מועד פרסום התקנות רלוונטי גם לתחולת הסדרים שנקבעו בחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 בנוגע למקדמת מס רכישה ולמסלול המקוצר לקבלת פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1, אשר עתידים להיכנס לתוקף לאחר כניסתן לתוקף של תקנות הדיווח המקוון. החלטת מיסוי 1167/17 הוראה שעה למכירת קרקע לבניה תחולת הוראות השעה בעניין בנייה למגורים לפי תיקון 83 לחוק: נקבע כי במקרה של מתן אופציה, תימנה התקופה הנדרשת להשלמת הבנייה מיום מימוש האופציה בתנאי שכל תנאי הוראת השעה מתקיימים בקרקע הנמכרת במועד הענקת האופציה, לרבות קיומה של תכנית המתירה בניה על המקרקעין וכי האופציה מומשה בתקופה הקובעת לפי הוראת השעה; כשהמוכרים הם בעלים במושע, מספר הדירות יימנה ביחס לכלל המקרקעין הנמכרים על ידי כלל הבעלים, גם אם חלקו של אחד מהם משקף זכויות פחותות מזכויות לשמונה דירות, והכל בתנאי שהמכירה נעשתה על ידי כלל הבעלים לרוכש אחד בעסקה אחת; בעסקת קומבינציה, הן יחידות הבעלים והן יחידות היזם תיחשבנה יחד במניין הדירות הנדרשות לצורך תחולת הוראת השעה (8 יחידות סה”כ). החלטת מיסוי 3157/17 תיקון 83 לחוק – הוראה שעה למכירת קרקע לבניה תחולת הוראות השעה בעניין בנייה למגורים לפי תיקון 83 לחוק – הוראת השעה תחול גם במקרה בו בעלי מניות מעניקים אופציה ליזם לרכישת המקרקעין שתמומש לאחר פירוק החברה והעברת המקרקעין לידי בעלי המניות, וזאת למרות שהזכות במקרקעין טרם הגיעה לידי בעלי המניות במועד מתן האופציה. תקופת הבנייה לפי הוראת השעה תימנה מיום מימוש האופציה. החלטת מיסוי 8293/17 החלפת דירות בעסקאות תמ”א 38/2 בקשה לאשר כי הסכם שייחתם בין יזם לדייר בעסקת תמ”א 38/2 להחלפת דירת התמורה בדירה אחרת לא יהווה עסקת חליפין וכי עצם ההחלפה לא תגרור חבות במס שבח ובמס רכישה.  נקבע כי  יראו בהסכם ההחלפה תיקון לתמורה שנקבעה בהסכם המקורי וההחלפה לא תהווה עסקת חליפין ולא תגרור חבות במס, וזאת בתנאים הבאים: הסכם ההחלפה ייחתם עד סיום בניית הדירה או בסמוך לאחר מכן, ההחלפה נעשתה בתום לב, ואין בה משום מכירה חוזרת של דירת התמורה ממנה הפיק הדייר שבח ריאלי, והכל ככל ששווי הדירה החדשה זהה לשווי דירת התמורה. מקום בו יהא הפרש שווי בין דירת התמורה שהוקצתה לדייר על פי ההסכם המקורי לבין הדירה החדשה, ימוסה ההפרש כעסקה נפרדת שיום מכירתה הוא יום החתימה על הסכם ההחלפה. עדכונים במס הכנסה ע”מ (מחוזי מרכז) 10456-03-12 סגל נ’ פקיד שומה כפר סבא (26.6.17); ע”מ (מחוזי ת”א) 34087-12-15 יוניסיאן נ’ פקיד שומה תל אביב 1 (10.7.17) מדובר בשני פסקי דין העוסקים בסוגית עסקה מלאכותית וביישום ההלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון בעניין סגנון (ע”א 2965/08 ודנ”א 6983/11). העובדות בשני פסקי הדין הן מורכבות אך מעניין לציין את התוצאה השונה אליה הגיעו שני השופטים. בעניין סגל מצא בית המשפט כי אין מדובר בעסקה מלאכותית, בין היתר בשל כך שבבסיס העסקה עמד טעם מסחרי יסודי שהניע את הצדדים להתקשר בה. לעומת זאת, בפסה”ד בעניין יונסיאן קבע בית המשפט כי להסכם שעמד בבסיסה של העסקה אין כל תכלית מסחרית אמיתית ולכן מדובר בעסקה מלאכותית.  עדכונים במס ערך מוסף ע”מ (מחוזי ת”א) 25935-02-16 אקוויטס ניהול השקעות בע”מ נ’ מס הכנסה פקיד השומה תל אביב (26.6.17) חברה שהגישה בקשה למנהל מע”מ להיות מסווגת כ”מוסד כספי” וסיווגה אושר, לא דיווחה ולא שילמה תשלומי מס הכנסה של מס רווח ומס שכר, בטענה כי סיווגה נעשה בטעות ומשכך, הוצאה לה שומה בצו. בית המשפט דחה את טענות המערערת היות והסיווג כאמור נעשה לבקשתה ולדרישתה. עוד הובהר כי שינוי הסיווג אינו בסמכות פקיד השומה שתפקידו לגבות את המס על פי הסיווג שנקבע, אלא מצוי בסמכותו הבלעדית של מנהל מע”מ אשר אליו כלל לא הוגשה פניה. בית המשפט הוסיף והכריע גם לגופו של עניין, כי בנסיבות המקרה הספציפי, אף מבחינה מהותית עונה המערערת על הגדרת “מוסד כספי”. החלטת מיסוי 2536/17 – מועד החיוב בהעמדת כספים מחשבון ליווי בנקאי בהתאם לחוק המכר השאלה שנבחנה היתה, מתי יחול מועד החיוב במס בגין כספים המשולמים בידי רוכשי דירות (“על הנייר”),  באמצעות הפקדה לחשבון ליווי המנוהל על ידי תאגיד בנקאי, לזכותה של חברה קבלנית.  נקבע, כי במקרים של תשלומים לחשבון ליווי במסגרת חוק המכר, כאשר התשלומים המופקדים על ידי הלקוחות מגיעים לחשבון הליווי של החברה והיא אינה רשאית לעשות בהם שימוש, אלא רק בהתחשב בקצב התקדמות הפרויקט ובכפוף להסכמת הבנק לאחר אישור המפקח (להלן: “מועד העמדת הכספים” (מועד הפקדת הכספים על ידי הלקוחות, לא יחשב כמועד החיוב במס בידי החברה. לאור האמור, מועד העמדת כספים על ידי הבנק לרשות החברה, מהווה תשלום “סכומים כל שהם על חשבון התמורה”, כמשמעותו של הביטוי בסעיף 29(1)לחוק מע”מ, ובהתאם אז יחול מועד החיוב במס.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט