עדכוני פסיקה וחקיקה – אוקטובר 2017

עדכונים במיסוי מקרקעין ו”ע (מחוזי ת”א) 9451-10-16 רייך נ’ מנהל מס שבח ת”א (22.8.17) לפני מספר חודשים קבעה ועדת הערר בעניין רייך כי ניתן להאריך את המועד להגשת בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק (4 שנים) שהוגשה באיחור של חודש, מכוח סעיף 107 לחוק, בנסיבות בהן היתה טעות בתום לב בעריכת השומה העצמית, המהווה “סיבה מספקת” להארכת המועד. לאחר מכן ניתן על ידי ביהמ”ש העליון בעניין בר גיורא (ע”א 5070/15) פס”ד בהסכמה ממנו עולה כי עמדת ביהמ”ש היא כי סעיף 85 יוצר התיישנות מהותית שלא ניתן להאריכה באמצעות סעיף 107 לחוק. לאור פס”ד בר גיורא הגיש המנהל בקשה לעיון חוזר בהחלטת ועדת הערר בעניין רייך. ועדת הערר קבעה כי פסה”ד בעניין בר גיורא אינו מהווה הלכה מחייבת, וחזרה על החלטה לפיה במקרים חריגים יש לאפשר הארכת מועד לתיקון שומה מכוח סעיף 107 לחוק. ו”ע (מחוזי ת”א) 32747-10-16 קציר נ’ מנהל מיסוי מקרקעין ת”א (21.8.17) העורר טען כי דירה שבנייתה טרם הסתיימה אך המוכר התחייב בחוזה למסור אותה לרוכש כשהיא גמורה, נחשבת לדירה שבנייתה הסתיימה לצורך הזכאות לפטור ממס שבח. ועדת הערר דחתה את טענתו וקבעה כי מכירת דירת מגורים תזכה בהקלת מס שבח רק אם הדירה גמורה במועד המכירה. ת”א (מחוזי ת”א) 32814-11-15 כהן נ’ רשות המיסים (9.8.17) הורים טענו כי רכשו שתי דירות בנאמנות עבור שני ילדיהם. טענת הנאמנות נדחתה בהסתמך על הנסיבות הבאות: ההורים שילמו את התמורה בעד הדירה, הערת האזהרה נרשמה לטובת ההורים,  ההורים הם אלו שלקחו את המשכנתה, ההורים הם שניהלו את המו”מ לרכישת הדירות, הדירות לא נרשמו על שם הילדים, הנאמנות לא דווחה לרשויות המס ולא נרשמה, הבן לא הצהיר על הדירה שנרכשה כביכול בנאמנות עבורו בהצהרת הון שהגיש, דמי השכירות בגין השכרת הדירות שולמו להורים, הסכמי השכירות נחתמו מול ההורים. החלטת מיסוי 7631/17 חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים על חלוקת מקרקעין המהווים מלאי עסקי בין בעליהם המשותפים יחולו הוראות פקודת מס הכנסה.  כל עוד החלוקה נעשית בשלב הטרום עסקי, ללא תשלומי איזון, מבלי ליצור זכויות חדשות לבעלים המשותפים, ועומדת בתנאי סעיף 67 לחו מיסוי מקרקעין, היא תהיה פטורה ממס רכישה לפי תקנה 27 לתקנות מס רכישה. החלטה זו אינה חלה על איחוד מקרקעין. החלטת מיסוי 5423/17 העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית הוראות המעבר יחולו גם על העברת דירה שבנייתה טרם הסתיימה והועברה לבעל המניות המהותי בתנאים הקבועים בהוראת המעבר ובתנאים המפורטים להלן: יש התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה או שמדובר בדירה שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה; הדירה נרכשה לפני 31.12.16; בעל המניות המהותי יעבור לגור בדירה עד 31.12.18 או עם סיום הבנייה (טופס 4) לפי המוקדם, ויתגורר  בה למשך שנתיים לפחות; השימוש הראשון בדירה יעשה על ידי בעל המניות עצמו ולא על ידי שוכר או צד ג’. בגין העברת הדירה לבעל המניות, יחול עליו ביום ההעברה מס על הכנסה מדיבידנד / משכורת / עסק בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה לפי חוק מסמ”ק. שומות מס השבח ומס הרכישה יוקפאו עד התקיימות התנאים המפורטים לעיל. עד העברת הדירה לבעל המניות יחולו הוראות המעבר לרבות חיוב בדמי שימוש עד יום ההעברה. ככל שלא יתקיימו התנאים שפורטו לעיל, לא יחול הפטור מכוח הוראות המעבר ובמקומו יחול סעיף 3(ט1) לפקודה. ה”ב 8/17 העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה דגשים מתוך הוראת הביצוע: דירת המשמשת את בעל המניות המהותי וקרובו כדירת נופש, תיחשב כדירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי גם אם היא עומדת ריקה ברוב ימות השנה; פרשנות המונח “עיקר השימוש” – בהיבט של שטח הדירה, תנאי זה מתקיים אם 51% ומעלה משטח הדירה משמש לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו, גם אם ביתר השטח נעשה שימוש לצרכי החברה עצמה או אחר מטעמה. בהיבט של תקופת השימוש – דירה שלפי חוזה הרכישה שלה מצד ג’ אינה עומדת לטובת בעל המניות או קרובו ברוב ימות השנה, אלא משמשת בתקופה זו לשימוש עסקי של החברה – לא תיחשב כדירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכי של בעל המניות; במקרה של העברת הדירה מהחברה לידי בעל מניות, אם בעל המניות בוחר במסלול לפיו נדחה החיוב במס שבח עד למועד מכירת הדירה על ידיו, הדירה לא תוכל להימכר בפטור לפי פרק חמישי 1 או לפי שיעור המס הליניארי המוטב – כנ”ל לגבי חליפי בעל המניות כגון מקבלי מתנה או יורשים. מגבלה זו תחול גם אם השתנה אופיה של הדירה, כגון שהיא נהרסה ונבנתה מחדש בפרויקט פינוי בינוי או בפרויקט תמ”א 38. במסלול זה, במכירת הדירה יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו על ידי החברה בקשר לדירה, ואינן מותרות לניכוי לפי הפקודה, ולא יותרו בניכוי מהשבח תשלומים ששילם בעל מניות לפי סעיף 3(ט1) לפקודה. במסלול בו בעל המניות בוחר לשלם את המס במועד העברת הדירה לידיו – הובהר כי שווי המכירה יקבע בהתאם לשווי השוק של הדירה ללא התכולה. כן הובהר כי לא יותרו בניכוי מהשבח במכירת הדירה על ידי בעל המניות תשלומים ששילם בעל מניות לפי סעיף 3(ט1) לפקודה. עדכונים במס הכנסה דנ”א 2308/15 פ”ש רחובות נ’ דמארי (12.9.17) בשנת 2009 הורשע הנישום בגניבת כספים לאורך שנים. באותה שנה השיב הנישום את מלוא הכספים שגנב. בשומות שהוציא פקיד השומה לשנים 2005-2000, לאחר השבת הכספים על ידי הנישום, נכללו כספי הגניבה כהכנסה. בית המשפט העליון קיבל  את ערעור הנישום והתיר לו לקזז את ההפסדים שנוצרו כתוצאה מהשבת הכספים ב-2009, כנגד הכנסות הגניבה בשנים קודמות. בדיון הנוסף הפך בית המשפט העליון את פסק הדין וקבע שהסדר קיזוז ההפסדים הנקוב בסעיף 28 לפקודה, אינו מאפשר קיזוז הפסדים לאחור, גם אם הדבר יוצר עוול לנישום ספציפי. ע”מ (מחוזי ת”א) 46002-07-12 ג’י כפר סבא בע”מ נ’ פ”ש למפעלים גדולים (29.8.17) פרשנות התנאי “כל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים” בסעיף 64 לפקודה העוסק בסיווג חברה כחברת בית – קרקע או קרקע שעליה בניין בבנייה אינם באים בגדר המונח “בניינים”. בנוסף, עיסוק בייזום, פיתוח ובנייה של מקרקעין מוציא חברה מגדר חברת בית. בנוגע לפרשנות התנאי לפיו “אין לציבור עניין ממשי” בחברה – חברות המוחזקות במעלה שרשרת ההחזקות בידי חברות ציבוריות ותוצאותיהן העסקיות מדווחות לציבור, לא ממלאות תנאי זה. מקום שהמחוקק מחייב בדיווח אודות חברה, יש לראותה כחברה שלציבור עניין ממשי בה.

שתפו את הפוסט הזה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט