הפטור ממס לנכה כנגד מס שבח מקרקעין

19.3.17

בפסק הדין בעניין בתיה כספי, נידון עניינה של נישומה, אשר מכרה נכס מקרקעין ולאחר מכן הוכרה הנישומה כנכה 100% - הכרה זו מזכה אותה בפטור ממס הכנסה. בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי אין לאפשר לנישומה ליהנות מן הפטור של הנכה כנגד מס השבח. אמנם הוראות הפטור לנכה נועדו לעודד נכים להשתלב בשוק העבודה ולהשאיר בידיהם הכנסה פנויה גדולה יותר, אך לשיטת בית המשפט, הפטור האמור מוקנה רק להכנסות על פי פקודת מס הכנסה, ולא להכנסות הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח מקרקעין). פסק הדין האמור שונה מפסקי דין אחרים שעסקו בפטור לנכה, כגון פסק הדין בעניין יהושע לוי, בהם ננקטה עמדה מקלה יותר, עת דובר על צירוף של שני סוגי הכנסות על פי פקודת מס הכנסה. לעמדתנו, יש לבחון גישה ליברלית גם כאשר מדובר בשבח מקרקעין המצטרף להכנסה על פי פקודת מס הכנסה. שכן, מבחינה מהותית אין הבדל בין רווח הון לשבח מקרקעין, ואין סיבה לפגוע בנישום אך בשל ההפרדה בין שני דברי החקיקה. ]]>

להמשך קריאה

פטור ממס במכירת דירה בעסקת קומבינציה

19.2.17

במסגרת המאמצים להגדיל את היצע הדירות נחקק כהוראת שעה חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים הוראת שעה), התשע"א-2011 אשר בין היתר העניק שני פטורים נוספים ממס שבח במכירת דירת מגורים לתקופה מ- 1/1/2011 ועד ל - 5/6/2013. במסגרת הוראת ביצוע 6/2011 הביעו רשויות המס את עמדתן כי אין להחיל את הפטור לפי הוראת השעה בעסקאות קומבינציה וזאת מאחר ומדובר במכר חלקי ולא במכר מלוא הזכויות כפי שנקבע בהוראה. בית המשפט העליון בעניין זיונץ בהחלטה שניתנה לאחרונה קבע כי בניגוד לעמדת רשויות המס יוענק הפטור לפי הוראת שעה גם בעסקת קומבינציה חלקית וזאת בהתאם לפסיקה קודמת שהעניקה פרשנות מרחיבה למונח "מכירת מלוא הזכויות" בעסקת קומבינציה וכן בהתאם לתכלית חקיקת הוראת השעה. ]]>

להמשך קריאה

מיסוי מקבצי דיור

12.2.17

בפסק דין שערי כרמיאל קיבלה ועדת הערר החלטה תקדימית על פיה רכישת מקבץ דיור מחויבת בשיעור מס רכישה מלא כנכס אחד ולא בשיעור מס של כל דירה ודירה. במקרה הנדון העוררת התקשרה בהסכם לרכישת זכויות במקבץ דיור שכלל 362 דירות בתמורה של 101 מיליון ₪. העוררת ביקשה להטיל את מס הרכישה על כל דירה ודירה ולפי שיעורים החלים על דירות מגורים (בזמן המכר עמדו שיעורי המס על 3.5% , 5% ). המשיב קבע כי מדובר ברכישת נכס אחד לפי שווי של 101 מיליון ₪! ומס הרכישה ישולם במלואו כנכס אחד. וועדת הערר קיבלה את עמדת המנהל וזאת לאור העובדה שהסכם המכר ייצג לטעמה לאור מהותו מכר נכס אחד ולא מכר דירות. ]]>

להמשך קריאה

מכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין בפטור ממע"מ

5.2.17

פס"ד אי.פי.אף. במע"מ, עוסק במכירת אחת עשרה דירות מגורים, מתוכן שש דירות שהושכרו בשכירות חופשית וחמש דירות שהושכרו בשכירות מוגנת (כל הדירות נמכרו כשהן פנויות מדיירים). ביהמ"ש קיבל את עמדת המערערת, לפיה עסקת מכר הדירות פטורה ממע"מ מכח ס' 31(4) לחוק, שכן העובדות בשטח מלמדות שהדירות הושכרו בעסקאות פטורות ממס מראשית בעלות המערערת בנכס ועד לסופה, תקופה ממושכת דיה בה לא קודמה הלכה למעשה כל תכנית להשבחת הנכס לשם מכירתו במצב משופר או מחודש. משכך, דומה שבמקרה הנוכחי לא היה מאושר מראש ניכוי מס התשומות בשל הרכישה. פסה"ד מלמד שעוסק במקרקעין המחזיק דירת מגורים שבעת רכישתה לא היה רשאי לנכות את מס התשומות, עשוי ליהנות מפטור ממע"מ בעת מכירתה, ככל שיוכח שהשימוש העיקרי שנעשה בנכס הוא לא לעסקה החייבת במס. תודה לעו"ד ורו"ח שלומי ואקנין על עזרתו בהכנת המאמר. ]]>

להמשך קריאה

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

29.1.17

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ייסד רשות חדשה, אשר תרכז את תחום ההתחדשות העירונית ותפעל במישור היחסים שבין היזמים, הדיירים והרשויות המקומיות להגדלת היקף המיזמים להתחדשות עירונית ברחבי הארץ. החוק קובע בין היתר, הקלות מס בתנאים מסוימים  לפרויקטים של פינוי בינוי עם 12 יחידות דיור בלבד (ובתנאי שהפרויקט יהיה כלול בתכנית פינוי ובינוי שהופקדה והיא כוללת 24 יחידות דיור), מרחיב את הפטור ממס שבח לדיירים גם עבור זכויות בנייה קיימות שאינן מכוח תמ"א, מחייב מינוי של ממונה על פניות דיירים בענייני התחדשות עירונית וכן מאפשר לשר הבינוי והשיכון לקבוע חובת תשלום אגרה בעד פעולות הרשות. על פי ההערכות, יסייע החוק בהגדלת היקף הבנייה על בסיס תשתיות קיימות ובכך יקדם פתרון למשבר הדיור בישראל. ]]>

להמשך קריאה

מענק במכירת דירת מגורים

22.1.2017

אושרו תקנות המסדירות את המענק לחייבים במס ריבוי דירות שימכרו דירות עד ה-1.10.2017. המענק יהיה בגובה מס השבח במכירת הדירה עד לסך של 85,000 ₪, ויינתן במכירת עד שלוש דירות. המענק יינתן רק אם לרוכש אין דירות מגורים או אם יש בבעלותו דירה נוספת אותה ימכור בתוך 18 חודשים. תנאי נוסף הוא כי המוכר לא רכש ולא ירכוש דירה מיום 31.12.16 עד ל- 31.12.2020. המענק לא יינתן במכירה לקרוב ובמכירה ללא תמורה. גם מוכר שזכאי לפטור ממס ריבוי דירות בשל שווי דירותיו יוכל לקבל מענק, אך ככל הנראה חלקי בלבד. מנוסח התקנות לא ברור מה דין מכירת דירה בידי איגוד מעטים, אשר בעל מניות מהותי בו מוסה בשל אותה דירה במס ריבוי דירות, וכן האם ינתן המענק כנגד מס שחל בגין מכירת דירה עם זכויות בניה. ]]>

להמשך קריאה

מיסוי בעל מניות הגר בדירת חברה

1.1.17

חוק ההתייעלות הכלכלית אשר אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית קובע, בין היתר, כי יראו העמדת נכס, לרבות דירה, לשימוש בעל המניות המהותי בחברה, כהכנסת בעל המניות. הכנסה זו תמוסה כדיבידנד (אם היו רווחים בחברה), הכנסת עבודה או הכנסה מעסק. ההכנסה החייבת היא מעין "דיבידנד רעיוני" ותקבע לפי עלות הנכס (יתרת שווי הרכישה בתוספת פחת או עלות הנכס בדוחות הכספיים, לפי הגבוה), בניכוי הלוואות בעלים ומשכנתה. הוראות התיקון יחולו על דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי עד 1.1.17, וזאת בהתאם לארבעה מסלולים לפי בחירת הנישום. תשומת הלב כי לא ניתן יהיה לפרק חברה ולהעביר את הנכס לבעל המניות אגב פירוק בפטור ממס לפי סעיף 71 לחוק, ככל שמדבר בדירה שהועמדה לשימוש בעל המניות משנת 2015 ואילך. ]]>

להמשך קריאה

מיסוי שינוי ייעוד בקרקע חקלאית

25.12.16

החלטת מנהל מקרקעי ישראל (מס' 1470) הינה החלטה שתוצאתה ביטול הסכמי חכירה קיימים עם חוכרים שונים, בשל שינוי יעוד המקרקעין מחקלאי למגורים ולתעסוקה. כנגד ביטול ההסכמים הקיימים מקבלים החוכרים פיצוי כספי, וכן העמדת תמריץ נוסף, לחפץ בכך, במסגרתו יקבל החוכר זכויות בחלק מהקרקע לפי הייעוד החדש שלה. הסוגיות המיסויות העולות הינן היכן תמוסה ההכנסה החייבת במס האם במס הכנסה או במס שבח . כמו כן, בשל ההיבט הכפוי הקיים ביישום ההחלטה עולה השאלה האם זכאי החוכר לזיכוי בשיעור של 50% כקבוע בסעיף 48ג' (המתייחס להפקעה או לצו רשות מוסמכת). כמו כן יש לבחון את "התמריץ" שמקבל החוכר, האם ניתן לראות בו כ"זכות המלצה" שאינה מהווה אירוע מס כהחלטת בית המשפט העליון בעניין "צינדרוף" או כאופציה הניתנת להסבה ליזם. ]]>

להמשך קריאה

פטור ממע"מ במכירת זכויות בנייה בדיירות מוגנת

18.12.2016

פס"ד קרגד נ' מנהל מע"מ עסק במכירת בניין שבו שש דירות ומחסן, שחמש מהן הושכרו בהתאם לחוק הגנת הדייר ושצמודות להן זכויות בנייה. למרות טענת המנהל שהפטור בס' 31(2) לחוק אינו חל על זכויות הבנייה, התקבלה עמדת המערערת וביהמ"ש קבע שאין לשלול או לצמצם את הפטור ממע"מ בשל זכויות הבנייה ולכן הוא חל הן על מכירת הדירות והן על זכויות הבנייה. שכן, בבסיס הפטור הכרת המחוקק בקשיים שמערימה השכירות המוגנת בדרך למימוש זכויות אלו. בנוסף נקבע, בהתאם לעמדת המשיב, שבעת בחינת תחולתו של ס' 31(4), הפוטר ממע"מ מכירת נכס שלא ניתן היה לנכות את מס התשומות בעת רכישתו, אין להסתכל על השימוש הנוכחי-זמני בנכס, אלא על התכנון ארוך הטווח של בעל הנכס. ]]>

להמשך קריאה
סגירת תפריט